Základná škola s materskou školou, Andreja Kubinu 34, 917 01 Trnava

 

Navigácia

Profil školy História školy

 

 

        

           

            V súčasnosti sme plnoorganizovaná ZŠ s MŠ s vyučovacím jazykom slovenským.

Máme 23 tried, z toho 12 na I. stupni a 11 na druhom stupni. V MŠ sú 4 triedy. Štandardných tried je 15, špeciálnych tried 8. Na škole sa vyučuje anglický a nemecký jazyk. Žiaci  každoročne absolvujú lyžiarsky kurz, plavecký výcvik, školu  v prírode,  vykonávajú  exkurzie  a vychádzky, navštevujú výchovné   koncerty,  galérie, múzeá, divadelné  a  filmové predstavenia. Aktívne sa zapájajú do zberu papiera ,v jednotlivých triedach realizujeme separovaný zber. Organizujeme  maškarné plesy, oslavy Dňa detí, Deň otvorených dverí. Našou partnerskou zahraničnou  školou je ZŠ Mikulov, ul. Hraničářu.  

  Zdravotne postihnutí žiaci sa zúčastňujú paraolympiády zdravotne postihnutých detí. Škola organizuje školský ples, ktorého finančný výťažok zlepšuje podmienky výchovno-vzdelávacieho procesu. Podstatným pozitívom práce školy je vytváranie vhodných podmienok na začlenenie zdravotne postihnutých žiakov, žiakov s chybami učenia a narušenou komunikačnou schopnosťou. Na škole pracujú  špeciálni pedagógovia,  školský psychológ, pomocná  vychovávateľka a  asistentky  učiteľa.  V  budove  boli vykonané

stavebné úpravy  :  bezbariérový prístup, nájazdové  rampy, upravené  sociálne zariadenia, vytvorené dve miestnosti účelne vybavené na rehabilitáciu zdravotne postihnutých žiakov. Presun na 1. a 2. poschodie zabezpečujú výťahové plošiny.

  Žiaci využívajú dve telocvične. V školskej jedálni sa podávajú obedy i mliečna desiata. V mimovyučovacom čase je možnosť navštevovania školského klubu detí.

     Vyučovanie sa realizuje podľa schváleného rozvrhu hodín pre jednotlivé triedy, je jednosmenné, so začiatkom vyučovania o 8,00 hod. počas celého školského roku :
 

                                        1. hodina            8,00  -   8,45
                                        2. hodina            8,55  -   9,40
                                        3. hodina            9,50  - 10,35
                                        4. hodina          10,55  - 11,40
                                        5. hodina          11,50  - 12,35
                                        6. hodina          12,45  - 13,30

 

popoludňajšie vyučovanie: 7. hodina          14,00  - 14,45            
                                                        

 

Činnosť  v  ŠKD :     6,00  -   7,45    ranný  klub  detí
                                   11,40  - 16,30

 

 

ROZDELENIE   TRIED :
 

Štandardné triedy  :    I.A, I.B, II.A, III.A, III.B, IV.A, IV.B, V.A, V.B, VI.A, VI.B, VII.A, VIII., IX.A, IX.B       ( 15 tried )
 

Špeciálne triedy :  prípravný ročník, I.C, II.B, III.C, IV.C, V.C, VI.C, VII.B

                                                                                           ( 8 tried )
 

 

Počty žiakov : (stav k 15.9.2016)
 

ročník
prípravný až 4. ročník
5. - 9.   ročník   
 spolu    
 MŠ    
fyzický počet žiakov spolu                                  
168 
181 
347
  92        
- z toho začlenení žiaci
  v bežných triedach
10 
42
52 
      -
- z toho žiaci 
  v špeciálnych triedach
42 
13 
 55
    - 


 

 

Vedenie školy :  Mgr. Zuzana Holkovičová  -  riaditeľka školy,    štatutár.zástupca organizácie
                           Mgr. Mária Szewczyková  -  zást. riad. pre II. st., štatut. zástupca riaditeľa
                           Mgr. Mária Pavlíková       -  zást. riad. pre I. st.

                           Bc. Beáta Mušková           -  zást. riad. pre MŠ
 

 

Predseda Rady školy:   Ing. Ingrid Kovaříková, PhD 

Výchovný a kariérový poradca :  Mgr. Beáta Černíková

Školský psychológ :    Mgr. Ján  Mika

Školský špec. pedagóg:  Mgr. Jozefa Volfová 
 

 

Rozdelenie triednictva :

                      prípravný ročník  -  Mgr. Jarmila Skukálková

                                         I.A  -     Mgr. Liana Mareková
                                         I.B  -     Mgr. Zuzana Masaryková

                                         I.C  -     Mgr. ZuzanaMišovičová

                                         II.A   -   Mgr. Lýdia Pajerchinová Prem
                                         II.B   -   PaedDr. Katarína Neumannová

                                         II.C    -   Mgr.Simona Krištofíková   

                                         III.A  -   Mgr. Silvia Vavrová
                                         III.B  -   Mgr. Tatiana Karásková

                                         III.C  -   Mgr. Simona Krištofíková

                                         IV.A   -  Mgr. Katarína Silná

                                         IV.B   -  Mgr. Gabriela Moldová 

                                         IV.C   -  Mgr. Iveta Kľučárová

                                         V.A    -  Mgr. Lucia Habardíková       

                                         V.B    -   PhDr. Silvia Vašková

                                         V.C   -    Mgr. Jarmila Skukálková 

                                         VI.A   -  Mgr. Oľga Šimeková

                                         VI.B   -  Mgr. Veronika Tibenská                                                                 VI.C   -  Mgr. Silvia Zverbíková               

                                         VII. A  -  Mgr. Soňa Machalová 

                                         VII.B   - Mgr. Natália Šimlaštíková

                                          VIII.  -   Mgr. Zuzana Zimmermannová

                                           IX.A  -  Mgr. Eliška Poliaková

                                           IX.B   -  Mgr. Jarmila Zvolenská                                         

                           

Netriedni  učitelia :

                  Mgr. Beáta Černíková 
                  Mgr  Ľudmila Bránska  
                  Mgr. Roman Soukup  
                 
Mgr. Milan Sirný

                  Mgr. Jana Brestovanská

                  Mgr. Monika Chnápková

                  Mgr. Simona Popovičová                     

                                                                                                                                                      

Školský klub  detí :  počet oddelení :    6
                                  počet detí :         116

             Adriana Petranská - vychovávateľka ŠKD - špeciálna trieda

             Martina Brestovanská  -  vychovávateľka  ŠKD - špeciálna trieda
             
Mgr. Marta Klenovská  -  vychovávateľka  ŠKD
             Emília Kvasničková   -  vychovávateľka  ŠKD - špeciálne triedy
              Mgr. Soňa Gavorníková - vychovávateľka  ŠKD

              Monika  Štefánková - vychovávateľka ŠKD                              

                          

                     

Nepedagogickí  zamestnanci:

Marta Dubrovayová   -  radca - ekonóm
Katarína Kavuljaková -  radca - PAM

Helena Jankovičová - administratívny pracovník


                                Pavol Šamaj   -  školník
                                Daniela Haragová    -  upratovačka
                                Júlia Kúčiková    -  upratovačka
                                Mária Mucsková   -  upratovačka
                                Ľubica Krupanská   -   upratovačka
                                Zuzana Štefáková   -   upratovačka

                                Dáša Czelderová    -  upratovačka                                      

  Katarína Moťovská  -  vedúca ŠJ
  Andrea Novomeská  -  hlavná kuchárka 
  
Ingrid Vašková    -    pracovníčka v prevádzke

  Jana Čapkovičová  - pracovníčka v prevádzke

  Andrea Vladovičová - pracovníčka v prevádzke

  Monika Toroniyová - pracovníčka v prevádzke

                                              

Asistent  učiteľa :  Kamila Šulecová 

                                Lenka Hlavatovičová

                                Mária Adamcová

                                Dominika Babková

                                Natália Bobáľová

                                Michaela Bachratá

                                Michaela Zachar

                                Monika Hrnčírová

                                Eva Sekerová

                                Skarlet Mrvová 

                                

                                

Materská škola  

Pedagogickí zamestnanci: Mária Dobrotková

                                            Bc. Beáta Mušková

                                            Jana Neupauerová

                                            Darina Pribulová

                                            Oľga Žideková

                                            PhDr. Ivona Plechlová

                                            Gabriela Kováčová

                                            Katarína Lukáčová

                                 

 Nepedagogickí zamestnanci:  Pavlína Jursová  

                                                       Mária Šmidovičová

                                                       Ivana Proksová

 Školská jedáleň:   Ludmila Heribanová 

                               Lýdia Kázmerová  
                             
 
 

                                                                                                              

                                            Organizačná štruktúra 

                           Základnej školy  s materskou školou, Andreja Kubinu 34, Trnava:
 

 

                                                                                                riaditeľ školy  -  štatutár
                                                                                                                  
|
                                                                                                                   |

                                                                                         štatutárny zástupca riaditeľa školy
                                                                                                                   |
                                                                                                                   |
________________________________________________________________________________________________________________________

                |                                        |                                    |                                  |                             |                          |                    
    |                      |
 zástupca riaditeľa            zástupca riaditeľa      zástupca riaditeľa      školský psychológ   radca ekonóm   radca ekonóm   vedúca ŠJ         školník

školy pre predprimárne   školy pre primárne        školy pre nižšie                                              (účtovník)            (PaM)                 |

       vzdelávanie                    vzdelávanie            stredné vzdelávanie                                                                            |                 hlavná       

               |                                         |                                    |                                                                                   upratovačky    kuchárka ZŠ  

  učitelia pre                    učitelia pre primárne       učitelia pre nižšie                                                                                               hlavná                                                                                                                                                                                                                              

 predprimárne                      vzdelávanie                       stredné                                                                                                     kuchárka MŠ

  vzdelávanie                     asistenti učiteľa                vzdelávanie                                                                                              zaučené kuchárky

  školníčka                    vychovávateľky v ŠKD                                                                                                                          pracov. v prev. ŠJ

    kurička                    pomocná vychovávateľka                                                                                                                                                             

upratovačka                                                                                                                                                     
                                                                                                                                         

 

 Organizačná štruktúra nadobúda platnosť od 01.01.2013