Základná škola s materskou školou, Andreja Kubinu 34, 917 01 Trnava

 

Navigácia

Profil školy História školy

V súčasnosti sme plnoorganizovaná ZŠ s MŠ s vyučovacím jazykom slovenským.

Máme 23 tried, z toho 12 na I. stupni a 11 na druhom stupni. V MŠ sú 4 triedy. Štandardných tried je 15, špeciálnych tried 8. Na škole sa vyučuje anglický a nemecký jazyk. Žiaci  každoročne absolvujú lyžiarsky kurz, plavecký výcvik, školu  v prírode,  vykonávajú  exkurzie  a vychádzky, navštevujú výchovné   koncerty,  galérie, múzeá, divadelné  a  filmové predstavenia. Aktívne sa zapájajú do zberu papiera ,v jednotlivých triedach realizujeme separovaný zber. Organizujeme  maškarné plesy, oslavy Dňa detí, Deň otvorených dverí. Našou partnerskou zahraničnou  školou je ZŠ Mikulov, ul. Hraničářu.  

  Zdravotne postihnutí žiaci sa zúčastňujú paraolympiády zdravotne postihnutých detí. Škola organizuje školský ples, ktorého finančný výťažok zlepšuje podmienky výchovno-vzdelávacieho procesu. Podstatným pozitívom práce školy je vytváranie vhodných podmienok na začlenenie zdravotne postihnutých žiakov, žiakov s chybami učenia a narušenou komunikačnou schopnosťou. Na škole pracujú  špeciálni pedagógovia,  školský psychológ, školský špeciálny pedagóg a  asistentky  učiteľa. 

V  budove  boli vykonané stavebné úpravy  :  bezbariérový prístup, nájazdové  rampy, upravené  sociálne zariadenia, vytvorené dve miestnosti účelne vybavené na rehabilitáciu zdravotne postihnutých žiakov. Presun na 1. a 2. poschodie zabezpečujú výťahové plošiny.

  Žiaci využívajú dve telocvične. V školskej jedálni sa podávajú obedy i mliečna desiata. V mimovyučovacom čase je možnosť navštevovania školského klubu detí s rôznymi aktivitami.

     Vyučovanie sa realizuje podľa schváleného rozvrhu hodín pre jednotlivé triedy, je jednosmenné, so začiatkom vyučovania o 8,00 hod. počas celého školského roku :
 

                                        1. hodina            8:00  -   8:45
                                        2. hodina            8:55  -   9:40
                                        3. hodina            9:50  - 10:35
                                        4. hodina          10:55  - 11:40
                                        5. hodina          11:50  - 12:35
                                        6. hodina          12:45  - 13:30

 

popoludňajšie vyučovanie: 7. hodina          14:00  - 14:45            
                                                        

 

Činnosť  v  ŠKD :     6:00  -   7:45    ranný  klub  detí
                                 11:40  - 16:30

 

 

ROZDELENIE   TRIED :
 

Bežné triedy  :    I.A, I.B, II.A, III.A, III.B, IV.A, IV.B, V.A, V.B, VI.A, VI.B, VII.A, VIII., IX.A, IX.B       ( 15 tried )
 

Špeciálne triedy pre žiakov s NKS :  prípravný ročník, I.C, II.B, III.C, IV.C,

Špeciálne triedy pre žiakov s VPU : V.C, VI.C, VII.B

                                                                                           ( 8 tried )
 

 

Počty žiakov : (stav k 15.9.2017)
 

ročník
prípravný až 4. ročník
5. - 9.   ročník   
 spolu    
 MŠ 
 počet žiakov spolu

172

187

359

90

- z toho začlenení žiaci                          v bežných triedach

12

37

49 

-

- z toho žiaci                                          v špeciálnych triedach

43

19

 62


 

 

Vedenie školy :  Mgr. Zuzana Holkovičová  -  riaditeľka školy,    štatutár.zástupca organizácie

                           Mgr. Mária Szewczyková  -  zást. riad. pre II. st., štatut. zástupca riaditeľa

                           Mgr. Mária Pavlíková -  zást. riad. pre I. st.

                           Bc. Beáta Mušková  -  zást. riad. pre MŠ
 

 

Predseda Rady školy:   Ing. Ingrid Kovaříková, PhD 

Výchovný a kariérový poradca :  Mgr. Beáta Černíková

Školský psychológ :    Mgr. Ján  Mika

Školský špec. pedagóg:  Mgr. Jozefa Volfová 
 

 

Rozdelenie triednictva :

 prípravný ročník  -  Mgr. Jarmila Skukálková

I.A  -     Mgr. Liana Mareková 

I.B  -     Mgr. Zuzana Masaryková

I.C  -     Mgr. ZuzanaMišovičová

II.A   -   Mgr. Lýdia Pajerchinová Prem

II.B   -   PaedDr. Katarína Neumannová

III.A  -   Mgr. Silvia Vavrová

III.B  -   Mgr. Tatiana Karásková

III.C    -   Mgr.Simona Krištofíková

IV.A   -  Mgr. Katarína Táčovská

IV.B   -  Mgr. Gabriela Moldová 

IV.C   -  Mgr. Iveta Kľučárová

V.A    -  Mgr. Lucia Habardíková       

V.B    -   PhDr. Silvia Vašková

V.C   -    Mgr. Jarmila Skukálková 

VI.A   -  Mgr. Oľga Šimeková

VI.B   -  Mgr. Veronika Tibenská 

VI.C   -  Mgr. Silvia Zverbíková               

VII. A  -  Mgr. Soňa Machalová 

VII.B   - Mgr. Natália Šimlaštíková

VIII.  -   Mgr. Zuzana Zimmermannová

IX.A  -  Mgr. Eliška Poliaková

IX.B   -  Mgr. Jarmila Zvolenská                                          

                           

Netriedni  učitelia :

  Mgr. Beáta Černíková 

Mgr  Ľudmila Bránska 

Mgr. Roman Soukup 

Mgr. Milan Sirný

Mgr. Jana Brestovanská

Mgr. Monika Chnápková

Mgr. Simona Popovičová    

Mgr. Mária Neštická                  

                                                                                                                                                      

Školský klub  detí : 

počet oddelení :    6

počet detí :         116

Mgr. Monika  Štefánková - vychovávateľka ŠKD, vedúca MZ

Adriana Petranská - vychovávateľka ŠKD - špeciálna trieda

Martina Brestovanská  -  vychovávateľka  ŠKD - špeciálna trieda

Mgr. Marta Klenovská  -  vychovávateľka  ŠKD

Emília Kvasničková   -  vychovávateľka  ŠKD - špeciálne triedy

Mgr. Soňa Gavorníková - vychovávateľka  ŠKD

                                            

Nepedagogickí  zamestnanci:

Marta Dubrovayová   -  radca - ekonóm

Katarína Kavuljaková -  radca - PAM

Helena Jankovičová - administratívny pracovník

Pavol Šamaj   -  školník

Daniela Haragová    -  upratovačka

Júlia Kúčiková    -  upratovačka

Mária Mucsková   -  upratovačka

Ľubica Krupanská   -   upratovačka

Zuzana Štefáková   -   upratovačka

Dáša Czelderová    -  upratovačka                                      

Katarína Moťovská  -  vedúca ŠJ

Andrea Novomeská  -  hlavná kuchárka

Ingrid Vašková    -    pracovníčka v prevádzke

Kristína Mórová  - pracovníčka v prevádzke

Andrea Vladovičová - pracovníčka v prevádzke

Monika Toroniyová - pracovníčka v prevádzke

                                              

Asistent  učiteľa :  

Kamila Šulecová 

Lenka Hlavatovičová

Mária Adamcová

Dominika Babková

Natália Bobáľová

Michaela Zachar

Lenka Karabová

Monika Hrnčírová

Eva Sekerová

Skarleta Mrvová 

Materská škola  

 

Pedagogickí zamestnanci: 

 

Bc. Beáta Mušková

Mária Dobrotková

Jana Neupauerová

Darina Pribulová

Erika Hojová

PhDr. Ivona Plechlová

Gabriela Kováčová

Katarína Jankovičová

                                 

 Nepedagogickí zamestnanci: 

Jana Kratochvílová

Mária Šmidovičová

Ivana Proksová

 Školská jedáleň:  

Barbora Lukáčiková

Lýdia Kázmerová  
                             
 
 

                                                                                                              

                                            Organizačná štruktúra 

                           Základnej školy  s materskou školou, Andreja Kubinu 34, Trnava:
 

 

                                                                                                riaditeľ školy  -  štatutár
                                                                                                                  
|
                                                                                                                   |

                                                                                         štatutárny zástupca riaditeľa školy
                                                                                                                   |
                                                                                                                   |
________________________________________________________________________________________________________________________

                |                                        |                                    |                                  |                             |                          |                    
    |                      |
 zástupca riaditeľa            zástupca riaditeľa      zástupca riaditeľa      školský psychológ   radca ekonóm   radca ekonóm   vedúca ŠJ         školník

školy pre predprimárne   školy pre primárne        školy pre nižšie                                              (účtovník)            (PaM)                 |

       vzdelávanie                    vzdelávanie            stredné vzdelávanie                                                                            |                 hlavná       

               |                                         |                                    |                                                                                   upratovačky    kuchárka ZŠ  

  učitelia pre                    učitelia pre primárne       učitelia pre nižšie                                                                                               hlavná                                                                                                                                                                                                                           

 predprimárne                      vzdelávanie                       stredné                                                                                                     kuchárka MŠ

  vzdelávanie                     asistenti učiteľa                vzdelávanie                                                                                              zaučené kuchárky

  školníčka                    vychovávateľky v ŠKD                                                                                                                          pracov. v prev. ŠJ

    kurička                    pomocná vychovávateľka                                                                                                                                                             

upratovačka                                                                                                                                                     
                                                                                                                                         

 

 Organizačná štruktúra nadobúda platnosť od 01.01.2013