Základná škola s materskou školou, Andreja Kubinu 34, 917 01 Trnava

 

Navigácia

Výchovný poradca Možnosti štúdia na SŠ

Výchovný a kariérový

Výchovný poradca

Výchovné poradenstvo

Informačná a poradenská služba žiakom a ich zákonným zástupcom vo veciach vzdelávania a profesijnej orientácie

Výchovný poradca zabezpečuje a podieľa sa na poskytovaní výchovného poradenstva v oblasti výchovy a vzdelávania podľa osobitného predpisu formou informačných, koordinačných, konzultačných, metodických a iných súvisiacich činností. Zároveň sprostredkúva odbornú terapeuticko-výchovnú činnosť podľa potrieb dieťaťa a žiaka.

Kariérový poradca vykonáva činnosť v oblasti prípravy žiakov na ich vstup na trh práce.

 

 

Kariérový a výchovný poradca:

Mgr. Beáta Černíková         tel.: 3236945

Konzultačné hodiny:    piatok  10:00  -  12:00h   

Kancelária na 1. poschodí  vľavo 

 

 

Prihlášky na SS

Prihlášky na SŠ vypisuje ZŠ na základe údajov od rodiča žiaka.

Žiak dostane prihlášku domov na kontrolu. Podpíše ju žiak, rodič a dá ju potvrdiť lekárovi. Prihláška sa vráti do školy. Skontroluje a podpíše ju riaditeľ školy. Prihlášky na stredné školy odosiela základná škola.

 

Termíny odovzdania prihlášok na SŠ:

Na talentové skúšky a bilingválne školy  - do  20. 02. 2018

Ostatné stredné školy, gymnáziá a osemročné gymnáziá  - do 10. 04. 2018 

Zápisný lístok:

Na základe rozhodnutia o prijatí na SŠ sa žiakovi dá na podpis zápisný lístok, s ktorým ide rodič prihlásiť žiaka na strednú školu.

 

Testovanie 9

Informácie sú zverejnené na stránke www.nucem.sk

Testovanie 9 2018 sa uskutoční 21.marec 2018 (streda) o 8,00 h z matematiky a zo slovenského jazyka a literatúry . Zúčastnia sa ho žiaci 9. ročníka ZŠ okrem žiakov s mentálnym postihnutím.

Náhradné testovanie sa uskutoční 5. apríla 2018 (utorok). Zúčastnia sa ho tí žiaci, ktorí sa z objektívnych dôvodov nemohli zúčastniť testovania v hlavnom termíne.

Povolené pomôcky: kalkulačky, rysovacie pomôcky, modré alebo čierne guľôčkové pero.

Zakázané pomôcky: mobilné telefóny, výpisky, študijné materiály, učebnice a pod.

Žiaci so zdravotným znevýhodnením majú predĺžený čas a používajú kompenzačné pomôcky.

Testovanie 5

Informácie sú zverejnené na stránke www.nucem.sk.

Testovanie 5 

T5-2017 zo slovenského jazyka a matematiky sa uskutoční pre žiakov 5. ročníka dňa 22. novembra 2017 (streda).

 

 

Webové stránky súvisiace s prípravou na budúce povolanie:

www.zoznamskol.euwww.svsmi.sk, www.svspn.sk, www.povolania.sk, www.stredne-skoly.sk

www.svetprace.sk