Základná škola s materskou školou, Andreja Kubinu 34, 917 01 Trnava

 

Navigácia

školský rok 2016/2017 školský rok 2015/2016 školský rok 2014/2015 Školský rok 2013/2014 školský rok 2012/2013

Projekty

školský rok 2016/2017

školský rok 2015/2016

Protidrogová prevencia - PEER program

Kultúrne poukazy

Trieďme odpad! Trieďme ho spolu - separovaný zber odpadov

Škola podporujúca zdravie

Digitálne učebnice - planéta vedomostí

Škola priateľská deťom - UNICEF

Projekt "Nie všetko nepotrebné je odpad" projekt realizovaný s finančnou podporou mesta Trnava a RZ

Projekt "Povedz nie Kyberšikane",  projekt realizovaný s finančnou podporou mesta Trnava a RZ

Národný projekt - Digitálne učivo na dosah DUD

Národný projekt "Podpora profesijnej orientácie žiakov základnej školy na odborné vzdelávanie a prípravu prostredníctvom rozvoja polytechnickej výchovy zameranej na rozvoj pracovných zručností a práca s talentami (ŠIOV)

Národný projekt "Komplexný poradenský systém prevencie a ovplyvňovania sociálno-patologických javov v školskom prostredí" (VÚDPaP)

Národný projekt - Elektronizácia vzdelávacích systémov regionálneho školstva DigiŠkola (MŠVVaŠ SR)

Národný projekt: "Moderné vzdelávanie - digitálne vzdelávanie pre všeobecno-vzdelávacie predmety" (CVTI SR)

Aktivizujúce metódy vo výchove národný projekt

Nové trendy vo vzdelávaní učiteľov anglického jazyka na základných školách - Englishone - národný projekt

Nové trendy vzdelávania anflického jazyka na základných školách - Englishonenárodný projekt