Základná škola s materskou školou, Andreja Kubinu 34, 917 01 Trnava

 

Navigácia

Materská škola

Na úvod

Materská škola má 4 triedy. Kapacita materskej školy je 85 detí. Poskytuje celodennú výchovno – vzdelávaciu starostlivosť deťom od dvoch rokov do začiatku plnenia povinnej školskej dochádzky.

2 triedy materskej školy sa nachádzajú v budove na Ružindolskej ulici v Trnave – elokované pracovisko Základnej školy s materskou školou A. Kubinu 34, Trnava.

Kapacita elokovaného pracoviska je 45 detí. Materská škola zabezpečuje celodennú výchovu a vzdelávanie vo veku od 3 do 6 rokov a deťom s odloženou povinnou školskou dochádzkou. Materská škola má rozsiahly školský dvor s bohatou zeleňou, súčasťou areálu je detské dopravné ihrisko.

 

Od 1.1.2015 sú 2 triedy materskej školy súčasťou Základnej školy s materskou školou A. Kubinu 34, Trnava. Triedy sa nachádzajú v samostatnom jednopodlažnom pavilóne pri hlavnom vchode do ZŠ s MŠ. Kapacita materskej školy je 40 detí. K objektu ZŠ s MŠ patrí rozsiahly oplotený areál určený na pobyt vonku, telovýchovné, rekreačné aktivity a záujmovú a hrovú činnosť detí.

 

Predškolská výchova je zabezpečená kvalifikovanými učiteľkami, ktoré realizujú kvalitnú prácu s deťmi, zodpovedajú za bezpečnosť a zdravie dieťaťa počas pobytu v MŠ.

Materská škola so ŠkVP „ Budúcnosť je aj v tvojich rukách „ zabezpečuje predprimárne vzdelávanie.

 

Prevádzka v materskej škole je v pracovných dňoch od 6.30 hod. do 16.30 hodiny.