Základná škola s materskou školou, Andreja Kubinu 34, 917 01 Trnava

 

Navigácia

školský špeciálny pedagóg

Nadpis

Školský špeciálny pedagóg

Mgr. Jozefka Volfová

033/3236945

0911676796

Konzultačné hodiny:

Pondelok:  8:00 – 11:00

Utorok:  8:00 – 11:00

Streda:  12:00 - 16:00

Štvrtok:  12:00 - 16:00

Piatok:  12:00 - 16:00

 

,, Zdravotne postihnuté deti musia mať rovnaké právo na prístup k vzdelaniu a k výchove ako všetky ostatné deti. Kdekoľvek je to možné a vhodné, malo by sa vzdelávanie a výchova integrovať do bežného vzdelávacieho systému.

Spoločenstvo by malo vo vzdelávacom procese naučiť zdravotne postihnuté deti prinášať spoločnosti úžitok, a to v takom vzdelávacom prostredí, ktoré je čo najmenej obmedzujúce.“             ( Charta na 80 – te roky, článok 45a 46 )

 

Hlavné kompetencie a špecifiká v práci školského špeciálneho pedagóga:

  • podieľa sa na výchove a vzdelávaní zdravotne postihnutého žiaka na bežnej základnej škole,
  • podieľa sa na vypracúvaní individuálneho vzdelávacieho plánu pre deti so špeciálnymi  výchovno-vzdelávacími potrebami,
  • poskytuje pravidelnú odbornú individuálnu pomoc deťom so špeciálnymi výchovnými –vzdelávacími potrebami
  • pripravuje deti so špeciálno-výchovnými potrebami pre vstup do školy, aktívne pomáha rodičom a pracovníkom škôl pri výbere optimálneho spôsobu zaškolenia,
  • poskytuje kompletný špeciálno-pedagogický poradenský servis deťom a ich rodinám,
  • poskytuje konzultácie rady a informácie ostatným pedagógom, odborným pracovníkom školy ako aj rodičom dieťaťa počas celej školskej dochádzky i v procese výberu povolania a prípravy na povolanie,
  • spolupracuje s ostatnými poradenskými inštitúciami, predovšetkým CŠPP,  CPPPaP, školským psychológom a výchovným poradcom.