Základná škola s materskou školou, Andreja Kubinu 34, 917 01 Trnava

 

Navigácia

 

         Školský klub detí

                  Mesačný príspevok na čiastočnú úhradu nákladov spojených  s činnosťou školského klubu detí:

 - jedno dieťa                                             12 €/ 1 mesiac

 

     Základná škola - školská jedáleň, Trnava, A. Kubinu 34

 

 

Všeobecné záväzné nariadenie č. 425 nadobúda účinnosť dňom 1. januára 2014.

 

Ku dňu 01.01.2014 čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni - pre základnú školu s materskou školou určuje nasledovne:

 

Stravníci - deti od 2 do 6 rokov                                spolu platba na deň:

Desiata MŠ                                     0,30€

Obed MŠ                                         0,72€

Olovrant MŠ                                   0,25€                               1,27€

réžia                                                0,20€                               1,47€

Stravníci - žiaci od 6 - do 11 rokov - I. stupeň       spolu platba za obed:

 obed                                               1,09€

réžia                                               0,20€                                1,291€

Stravníci - žiaci od 11 do 15 rokov - II.stupeň

obed                                               1,16€

réžia                                              0,20€                                 1,36€

Zamestnanci a cudzí stravníci           15 - 18/19 rokov

obed                                              1,26€                                 1,26€

réžia - cudzí stravníci                  1,00€                                2,26€

 

 

Mesto Trnava ako zriaďovateľ ŠKD môže rozhodnúť o znížení alebo odpustení príspevku, ak zákonný zástupca dieťaťa o to písomne požiada a predloží doklad o tom, že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi. Rozhodnutie o znížení príspevku je platné a účinné vždy na jeden kalendárny rok. ( VZN č. 399/ čl. 5 )

 

 
 Spôsob platby za pobyt v ŠKD:

  - bezhotovostná platba t.j. prevodom na príjmový účet ŽŠ z účtu rodiča alebo priamo  vkladom na príjmový účet školy v banke najneskôr do 15. dňa bežného mesiaca.

Bankové spojenie: číslo účtu 1112233006/5600 (Prima Banka)

IBAN: SK93 5600 0000 0011 1223 3006

Povinné údaje k platbe, bez ktorých nebude úhrada identifikovateľná:

Variabilný symbol: mesiac a rok úhrady (10./2011)

Informácia pre príjemcu: meno a priezvisko žiaka, trieda  (Peter Novák 1.A)

                                 


Vychovávateľky ŠKD : p. Mgr. Marta Klenovská 
                                   p. Emília Kvasničková  - špec. trieda
                                   p. Monika Štefanková - špec. trieda
                                   Mgr. Soňa Gavorníková

                                   Martina Brestovanská - špec. trieda

                                  Adriana Petranská - špec. trieda  
 
 

Počet oddelení :   6    ( 3 klas. +  3 špec. triedy )

Počet detí : 143