Základná škola s materskou školou, Andreja Kubinu 34, 917 01 Trnava

 

Navigácia

 

 

     OZ  KUBINÁCI
 

 

 

 Registrácia : MV SR     dňa 6.8. 2004

 IČO : 37851179

 

 Predseda : Adela Funková
 

                                       

 

                       STANOVY

 Občianske združenie rodičov a priateľov detí so zdravotným postihnutím -  KUBINÁCI

 

 Článok 1 :
zov  OZ  Kubináci  je  Občianske združenie rodičov  a priateľov detí so zdravotným   postihnutím -  KUBINÁCI.
Združenie je dobrovoľná humanitná  organizácia s právnou subjektivitou , ktorá združuje ľudí  realizujúcich  ciele  združenia , ako sú  uvedené v článku 3, bez rozdielu národnosti, politickej príslušnosti a vierovyznania.

 

 Článok 2 :
Sídlom združenia je Základná škola, A. Kubinu 34, 917 00 Trnava.

 

 Článok 3 :

Ciele.

1. Cieľom  združenia je :
     a) vytvárať predpoklady a pripravovať zdravotne postihnuté deti a mládež pre plnohodnotný a integrovaný život v spoločnosti zdravých ľudí,
     b) všestranná podpora,obhajoba a presadzovanie práv zdravotne postihnutých detí a  mládeže, ich rodín a základnej školy,
     c) vytvárať  špecifické  podmienky pre rozvoj a uspokojenie potrieb a záujmov zdravotne postihnutých detí a mládeže,
     d) oboznamovať  zdravú  verejnosť  s  problematikou  zdravotne  postihnutých detí a mládeže s cieľom ich integrovania do spoločnosti.

2. Pri napĺňaní cieľov sa združenie opiera  o  iniciatívu,  aktívnu  a  dobrovoľnú  prácu svojich členov, priaznivcov i o spoluprácu so zastupiteľskými  orgánmi  a  orgánmi štátnej správy všetkých stupňov :  vzdelávacími, zdravotníckymi  a rehabilitačnými inštitúciami, občianskymi združeniami, cirkvami a iné.

3. Formy, ktorými bude poslanie združenia zabezpečené :

     a)  poradenstvo pre zdravotne postihnuté deti a mládež a ich rodiny.
     b)  podpora vzdelávania zdravotne postihnutých detí a mládeže, vrátane ich integrovania  do zdravej spoločnosti,
     c)  podpora  zdravotne  postihnutých detí  a  mládeže v ich ďalšom živote - podpora a  rozvoj  hromadného i integrovaného zamestnávania, či vytvárania chránených dieľní a domov  združujúcich zdravotne postihnuté deti a mládež,
     d)  kultúrna, športová  a  rekreačná činnosť  -  podpora  propagácie života zdravotne postihnutých detí a mládeže, ich práce, kultúry, publikačná činnosť, výstavy a iné,
     e)  podpora športovo - rekreačných činností,
     f)  zriaďovateľská, výrobná a  obchodná činnosť, zriaďovanie a prevádzkovanie zariadení zameraných na výchovu a vzdelávanie zdravotne postihnutých detí a mládeže, rehabilitačných  stredísk  a  spoluúčasť  pri  ich zriaďovaní a prevádzkovaní s inými  právnickými či fyzickými osobami
     g)  podpora vlastnej aktivity v oblasti vývoja a výroby kompenzačných pomôcok,
     h)  výroba a vydávanie vlastného časopisu a informačného materiálu,
     i)  hospodárska činnosť, zbierky, benefičné a ďalšie aktivity zamerané na získavanie finančných a materiálnych prostriedkov na rozvoj činnosti združenia a jeho služieb zdravotne postihnutých detí a mládeže a ich rodinám.

  4. Rada má právo rozhodnúť o ďalších formách napĺňania poslania Občianského združenia  rodičov a  priateľov detí so zdravotným postihnutím - KUBINÁCI.

 

 Článok 4 :
 Členstvo v združení.

     1. Členstvo v združení je riadne a čestné. Podmienkou pre vstup do združenia je súhlas s cieľmi združenia.

     2. Členom združenia KUBINÁCI sa môže stať :

         a)  občan SR starší ako 15 rokov - priatelia,
         b)  rodičia alebo zákonny zástupcovia zdravotne postihnutých detí,
         c)  cudzí štátny občan v súlade s bodom 1.,
         d)  čestným členom môže byť akákoľvek fyzická či právnická osoba.

    3. Vznik členstva :

         a)  riadne členstvo vzniká prijatím do združenia na základe vlastnej žiadosti, členstvo nemôže byť odmietnuté z dôvodu rasovej príslušnosti, vierovyznania, pohlavia, národnosti a politickej príslušnosti,
         b) čestné členstvo vzniká rozhodnutím  Rady združenia a je vyjadrením  ocenenia  zásluh  o  rozvoj   združenia  a  aktivít v prospech zdravotne postihnutých detí a mládeže.

    4.  O prijatí a vylúčení člena rozhoduje Rada.

    5.  Členstvo v združení zaniká :

          a)  písomným prehlásením člena o vystúpení zo združenia,
          b)  vylúčením člena, dôvodom pre vylúčenie môže byť hrubé porušenie stanov združenia,
          c)  úmrtím člena,
          d)  zánikom združenia.

  

 

   Práva a povinnosti členov.

  1. Práva riadneho člena :
      a)  zúčastňovať sa života združenia a všetkých činností organizovaných združením - rehabilitačných, vzdelávacích, rekreačných, kultúrnych, športových, podieľať sa na činnosti združenia podľa svojich možností a schopností,
      b)  využívať výhody, ktoré bude združenie poskytovať,
      c)  voliť a byť volený do orgánov združenia - po dosiahnutí veku 18.rokov,
      d)  predkladať pripomienky a návrhy.

  2. Povinnosti riadneho člena :
      a)  dodržiavať stanovy a konať v súlade s nimi,
      b)  plaťiť členské príspevky - o minimálnej výške príspevku rozhoduje Rada združenia,
      c)  zúčastňovať sa života združenia a pomáhať pri jeho budovaní.

  3. Práva a povinnosti čestného člena združenia sú rovnaké ako u riadneho člena. Má po-
      radný hlas, nemá právo voliť a byť volený. Neplatí členské príspevky.

     

 Článok 5 :
 Orgány  združenia .

  1. Najvyšším orgánom združenia je Zhromaždenie.
      Zhromaždenie je spoločné stretnutie členov združenia, ktoré rozhoduje o programe a  orientácii  združenia  a  o  zmene a doplnení stanov združenia. Zhromaždenie volí a odvoláva predsedu a členov  rady  združenia.
  2. Zhromaždenie sa koná minimálne raz do roka.
  3. Zhromaždenie zvoláva predseda, ktorý oznámi termín a miesto zhromaždenia všetkým členom  združenia.
  4. Zhromaždenie je uznášania schopné, ak sa ho zúčastní nadpolovičná väčšina prítomných členov.
  5. Uznesenie je platné, ak zaň hlasuje nadpolovičná väčšina všetkých členov.
  6. Ak je hlasovanie nerozhodné aj po opakovanom hlasovaní, rozhoduje hlas predsedu.
  7. Činnosť združenia medzi jednotlivými Zhromaždeniami zabezpečuje Rada.
  8. Rada združenia má minimálne 5 členov.
  9. Rada rozhoduje o uzatvorení dohôd o vykonaní práce pre potreby združenia.
10. Konať v mene združenia v právnych náležitostiach a ostatných veciach združenia sú oprávnení :   predseda rady  alebo  ním poverené osoby. Na platnosť právneho úkonu ako  aj  na  platnosť vyhlásenia  v  mene združenia sa vyžaduje podpis najmenej troch členov rady.
11. Kontrolná činnosť.
       a)  v rámci združenia pôsobí revízna komisia,
       b)  kontrolná komisia je zložená z členov združenia, ktorí nie sú členmi riadiaceho orgánu na rovnakej úrovni a naopak,
       c)  kontrolná komisia má minimálne troch členov a volí si svojho predsedu,
       d)  kontrolná komisia sa schádza najmenej 2 krát ročne, jej rokovania zvoláva a riadipredseda,
       e)  kontrolná komisia je uznášaniaschopná, ak je prítomná nadpolovičná väčšina členov,
      f)  kontrolná komisia kontroluje hospodárenie združenia, upozorňuje predsedníctvo na  nedostatky  a   navrhuje  mu  riešenia  na  ich odstránenie a zároveň kontroluje
           dodržiavanie stanov združenia.

 

 Článok 6 :
 Zásady hospodárenia.

 Združenie hospodári s majetkom, ktorý tvoria členské príspevky, dotácie, granty, podpory a dary tuzemských a zahraničných fyzických i právnických osôb, výnosy z verejných zbierok, výnosy z organizovania kultúrnych, vzdelávacích, spoločenských alebo  športových  akcií,  dotácie  zo  štátneho  rozpočtu,  z rozpočtu obce alebo zo štátneho  fondu - výnosy z majetku.   Majetok  združenia  bude  použitý  na  dosahovanie  cieľov  združenia a na zabezpečenie vlastnej činnosti.

 Na základe rozhodnutia Rady možno prostriedky združenia poskytnúť fyzickým alebo  právnickým osobám na realizáciu cieľov združenia.

 

 Článok 7 :
 Zánik združenia.

      a)  združenie zaniká dobrovoľným rozpustením alebo zlúčením s iným združením,
      b)  ak zaniká združenie rozpustením, predsedníctvo ustanoví likvidátora,
      c)  pri likvidácii združenia sa najprv uhradia všetky pohľadávky združenia,
     d)  majetok združenia sa v prípade likvidácie môže použiť výlučne na podporu inej organizácie  s  podobnými  cieľmi alebo na všeobecno-prospešné a charitatívne účely.

           O zániku združenia rozhoduje Zhromaždenie.