Základná škola s materskou školou, Andreja Kubinu 34, 917 01 Trnava

 

Navigácia

 

 

 

Názov a sídlo organizácie:

Základná škola s materskou školou,

Andreja Kubinu 34, Trnava

Poradové číslo vnútorného predpisu

17/2017

Vypracoval:

Holkovičová

Schválil:

Mgr. Zuzana Holkovičová, riaditeľka školy

Dátum vyhotovenia vnútorného predpisu:

01.08.2017

Účinnosť vnútorného predpisu od:

01.09.2017

Prílohy:

-

 

 

 

 

Školský poriadok

 

 

 

     Školský poriadok je súhrn noriem spolužitia celého školského kolektívu žiakov, učiteľov, správnych zamestnancov, zákonných zástupcov žiakov, zástupcov zariadenia. Jeho uplatňovanie v praxi v podstatnej miere prispieva k poslaniu školy. Dôsledné plnenie týchto zásad v praktickom živote je základnou povinnosťou všetkých zúčastnených.

 

Školský poriadok upravuje podrobnosti o:

  • výkone práv a povinností detí, žiakov a ich zákonných zástupcov v škole, pravidlá vzájomných vzťahov a vzťahov s pedagogickými zamestnancami a ďalšími zamestnancami školy,
  • prevádzke a vnútornom režime školy,
  • podmienkach pre zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia detí a žiakov a ich ochrany pred sociálnopatologickými javmi, diskrimináciou alebo násilím,

 

Školský poriadok dopĺňajú:

  • bezpečnostné opatrenia v odbornej učebni fyziky, chémie, informatiky,
  • osobitné opatrenia v učebni technickej výchovy a rodinnej prípravy,
  • osobitný súhrn opatrení na hodinách telesnej výchovy v telocvični a na školskom ihrisku.

 

 

A/

Povinnosti žiakov, zástupcov žiakov alebo zástupcov zariadenia

 

 

 

 

I.

Povinnosti žiaka:

 

 

1.

neobmedzovať svojím konaním práva ostatných osôb zúčastňujúcich sa výchovy a vzdelávania,

2.

dodržiavať školský poriadok školy a ďalšie vnútorné predpisy školy alebo školského zariadenia,

3.

chrániť pred poškodením majetok školy a majetok, ktorý škola využíva na výchovu a vzdelávanie,

4.

chrániť pred poškodením učebnice, učebné texty a učebné pomôcky, ktoré mu boli bezplatne zapožičané,

5.

pravidelne sa zúčastňovať na výchove a vzdelávaní a riadne sa vzdelávať, ak príslušný zákon neustanovuje inak,

6.

konať tak, aby neohrozoval svoje zdravie a bezpečnosť, ako aj zdravie a bezpečnosť ďalších osôb zúčastňujúcich sa na výchove a vzdelávaní,

7.

ctiť si ľudskú dôstojnosť svojich spolužiakov a zamestnancov školy,

8.

rešpektovať pokyny zamestnancov školy, ktoré sú v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi, vnútornými predpismi školy a dobrými mravmi.

 

 

 

 

II.

Zákonný zástupca žiaka alebo zástupca zariadenia je povinný:

 

 

1.

vytvoriť pre dieťa podmienky na prípravu na výchovu a vzdelávanie v škole a na plnenie školských povinností,

2.

dodržiavať podmienky výchovno-vzdelávacieho procesu svojho dieťaťa určené školským poriadkom,

3.

dbať na sociálne a kultúrne zázemie dieťaťa a rešpektovať jeho špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby,

4.

informovať školu o zmene zdravotnej spôsobilosti svojho dieťaťa, jeho zdravotných problémoch alebo iných závažných skutočnostiach, ktoré by mohli mať vplyv na priebeh výchovy a vzdelávania,

5.

nahradiť škodu, ktorú žiak úmyselne zavinil.

 

 

 

 

III.

Príchod žiakov do školy

 

 

1.

Žiaci na vyučovanie prichádzajú tak, aby pred začiatkom hodiny boli na svojom mieste s pripravenými učebnými pomôckami. Na vyučovanie žiaci prichádzajú o 7.45 h. Na popoludňajšie vyučovanie a záujmovú činnosť prichádzajú 5 min. pred začiatkom vyučovania (činnosti), vyčkajú príchod vyučujúceho, ktorý žiakov vpustí do budovy a odvedie do príslušnej učebne.

2.

Žiak je povinný prichádzať na vyučovanie včas, čisto a hygienicky upravený.

3.

Do školy je povinný nosiť pomôcky podľa rozvrhu hodín a pokynov učiteľa. Nie je dovolené nosiť do školy predmety, ktoré ohrozujú bezpečnosť a zdravie, rozptyľujú pozornosť, ani väčšie sumy peňazí alebo osobitne cenné predmety.

4.

Ráno o 7.45 h do budovy školy žiakov vpúšťa dozorkonajúci učiteľ (školník).

5.

Žiaci navštevujúci ŠKD sa smú v čase od 6.00 do 7.45 h zdržiavať v ŠJ, pod dozorom vychovávateľky ŠKD.

6.

Žiaci vchádzajú do budovy hlavným vchodom, nie cez hospodársky dvor.

7.

Zdravotne postihnutí žiaci (v doprovode rodičov) smú využívať na príchod a odchod zo školy vchod/východ z Moyzesovej ulice.

8.

Žiaci si očistia obuv pred vchodom i vo vestibule, prezujú sa (ako prezuvky používajú zdravotne nezávadnú obuv), topánky a kabáty uložia do šatníka na chodbe.

9.

O 8.00 h sa uzavrie hlavný vchod do budovy školy.

10.

Cestujúci žiaci sa môžu v dobe medzi dopoludňajším a popoludňajším vyučovaním zdržiavať v ŠKD alebo musia opustiť školskú budovu.

 

 

 

 

IV.

Správanie sa na vyučovaní, v ŠKD, v ŠJ, na exkurziách a výletoch

 

 

1.

Žiak je povinný správať sa slušne, dbať na pokyny pedagogických zamestnancov a ostatných zamestnancov školy, podľa svojich schopností sa svedomite pripravovať na vyučovanie a dodržiavať predpísané pravidlá.

2.

Žiak prichádza na vyučovanie a všetky školské podujatia včas, riadne pripravený, so všetkými učebnými pomôckami, ktoré podľa rozvrhu potrebuje na vyučovanie. Veci, potrebné na hodinu, si žiak pripraví cez prestávku.

3.

V triede a školských priestoroch je každý žiak povinný zachovávať čistotu a poriadok.

4.

Pred začiatkom vyučovacej hodiny si každý žiak pripraví pomôcky potrebné na príslušný predmet, prípadne sa prezlečie do športového alebo pracovného úboru.

5.

Svoje miesto zaujme pokojne ihneď po zazvonení. Bez dovolenia nesmie opustiť svoje miesto, ani učebňu.

6.

Počas vyučovania sedí pokojne, sústreďuje sa na svoju prácu, nevyrušuje a nerozptyľuje spolužiakov.

7.

Ak chce žiak odpovedať alebo sa na niečo spýtať, prihlási sa zdvihnutím ruky.

8.

Vyvolanému žiakovi nesmú ostatní žiaci našepkávať. Nie je dovolené opisovať pri písomných prácach, písať DÚ v škole (okrem ŠKD).

9.

Ak sa žiak nemohol z vážnych dôvodov pripraviť na hodinu alebo nemá vypracovanú DÚ, ospravedlní sa vyučujúcemu na jej začiatku a uvedie dôvod.

10.

Žiaci nesmú fajčiť, piť alkohol, požívať zdraviu škodlivé návykové látky v škole i mimo nej.

11.

V ŠKD sa žiaci správajú podľa pokynov vychovávateľky, bez dovolenia sa nevzďaľujú

a neodchádzajú domov.

12.

V ŠJ sa žiaci zdržujú len počas podávania stravy, správajú sa disciplinovane, riadia sa pokynmi pedagogického dozoru, dodržujú zásady správneho stolovania.

13.

Na školských výletoch, exkurziách, vychádzkach, účelových cvičeniach v teréne, v škole v prírode, lyžiarskom a plaveckom kurze sa žiaci riadia pokynmi vedúceho učiteľa a ostatných pedagogických zamestnancov.

14.

Oslovenie a pozdravy:

a/ žiak zásadne zdraví v budove školy všetkých zamestnancov školy i iné dospelé osoby

b/ žiak oslovuje všetkých zamestnancov školy pán - pani.

15.

Pri vstupe každej dospelej osoby do triedy žiaci zdravia povstaním (okrem predmetov pracovné vyučovanie, výtvarná výchova, laboratórne práce, technická výchova, svet práce, technika, informatika).

16.

Žiak udržiava svoje miesto v čistote a poriadku.

17.

Manipulovať s oblokmi, svetelnými vypínačmi, zásuvkami, zvukovými modulátormi a audiovizuálnymi prístrojmi môžu žiaci len so súhlasom učiteľa. Pri poškodení

z nedbanlivosti škodu hradí rodič, resp. zákonný zástupca nezodpovedného žiaka a ak sa nezistí vinník, škodu nahradí kolektív triedy.

18.

Nie je dovolené vykláňať sa z oblokov a vyhadzovať von papiere a iné odpadky.

19.

Do školy je neprípustné nosiť predmety, ktoré žiak v škole nepotrebuje. Klenoty a väčšie sumy peňazí nosí do školy na vlastnú zodpovednosť. Ak žiak zistí stratu svojej veci, oznámi to triednemu učiteľovi, ktorí urobí ďalšie opatrenia.

20.

Týždenníkov menuje triedy učiteľ. Sú dvaja a ich mená zapíše do triednej knihy. Ich povinnosti sú:

- pred vyučovaním zotrú tabuľu, pripravia kriedu a iné potreby na vyučovanie,

- na každej hodine hlásia neprítomných,

- cez prestávku vetrajú, polievajú kvety a čistia tabuľu,

- po skončení vyučovania zotrú tabuľu, kriedu, špongiu a ostatné pomôcky uložia, uzavrú

  obloky a prekontrolujú uzávery vody.

21.

Žiaci oslobodení od povinnosti navštevovať TEV musia byť prítomní na vyučovaní tohto predmetu a zamestnávajú sa pomocnými úlohami pri vyučovaní - ak je predmet zaradený na prvú alebo poslednú vyučovaciu hodinu, žiaci sa jeho vyučovania nezúčastňujú.

22.

Telesne postihnutí žiaci cvičia cez hodinu TEV v rehabilitačnej miestnosti pod dozorom asistenta.

23.

Prevoz telesne postihnutých žiakov na výťahovej plošine vykonáva iba poverená osoba na požiadanie príslušného vyučujúceho (Telesne postihnutí žiaci sa na poschodie dopravujú len na výťahovej plošine.)

24.

Vetranie tried vo vykurovacom období vykonávať krátkodobo-intenzívne - zabrániť úniku tepelnej energie.

25.

Prísne je žiakom zakázané nosiť do školy, prechovávať a užívať nelegálne drogy, alkoholické nápoje, cigarety - porušenie zákazu sa bude riešiť ako hrubé porušenie disciplíny v spolupráci s rodičmi. Pri ich nedostatočnej spolupráci alebo pri opakovanom priestupku - písomné nahlásenie na Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny - odbor sociálnych vecí a rodiny, znížená známka zo správania.

26.

Žiak nesmie fyzicky a psychicky napádať spolužiakov a dospelých, používať nadávky a urážlivé prezývky.

27.

Mobilný telefón musí mať žiak počas vyučovacej hodiny, na kultúrnych a spoločenských podujatiach organizovaných školou vypnutý. Nesmie ním robiť záznamy v školskej budove.

28.

V rámci dodržiavania zásad pitného režimu smú žiaci používať počas vyučovania iba

nealkoholické nápoje vo fľaši s uzáverom.

29.

Opatrenia na riešenie situácie pri porušovaní bodov 25. (alkohol, drogy, cigarety), 26. (šikanovanie), 27. (mobilný telefón) sú:

 

- kontaktovanie zákonného zástupcu žiaka

 

- výchovné opatrenia (napomenutie a pokarhanie triedneho učiteľa, pokarhanie RŠ)

 

- znížená známka zo správania

 

- oznámenie obci použitie alkoholického nápoja alebo inej návykovej látky osobou

  maloletou do 15 rokov alebo mladistvou do 18 rokov

 

 

 

Šikanovanie:

 

a) pre obete:

 

- odporúčanie rodičom obetí vyhľadať odbornú starostlivosť v špecializovanom zariadení

 

- zorganizovanie skupinového intervenčného programu v spolupráci s koordinátorom

  prevencie sociálno-patologických javov

 

- informovanie a poradenstvo pre rodičov obetí.

 

b) pre agresorov:

 

- odporúčanie rodičom agresorov vyhľadať odbornú starostlivosť v špecializovanom

  zariadení

 

- zníženie známky zo správania

 

- preloženie žiaka do inej triedy (školy)

 

- výchovné opatrenia – napomenutie a pokarhanie triednym učiteľom, pokarhanie riaditeľom

  školy

 

- odporúčanie rodičom umiestniť žiaka na dobrovoľný diagnostický pobyt do DC, príp. LVS

 

- oznámenie príslušnému ÚPSVaR – sociálno-právna ochrana detí za účelom využitia

  nutných výchovných opatrení v prospech maloletého

 

- oznámenie príslušnému útvaru PZ SR, ak došlo k závažnejšiemu prípadu šikanovania,

  pri ktorom je podozrenie, že bol spáchaný trestný čin.

 

 

 

Mobilný telefón:

 

Pri porušení zákazu s manipuláciou (bod 27.) pedagogický zamestnanec odoberie MT žiakovi, odovzdá ho do kancelárie zástupcu riaditeľa školy, zástupca riaditeľa školy kontaktuje rodiča, ktorý si príde mobilný telefón osobne prevziať do školy.

 

 

 

 

V.

Správanie sa cez prestávku - presun do učební

 

 

1.

Pri prestávkach sa žiak pohybuje primerane rýchlo (krokom), nesmie opustiť samovoľne budovu príp. školský dvor, neruší a neobmedzuje spolužiakov.

2.

Cez malú prestávku ostávajú žiaci v triede - opúšťajú ju len so súhlasom dozorkonajúceho učiteľa.

3.

Cez hlavnú prestávku, ktorá trvá 20 min., žiaci opúšťajú triedu (okrem týždenníkov) a zdržujú sa na chodbe (vonku). Odchod žiakov z triedy a ich vyvedenie uskutoční príslušný vyučujúci na 3. h - podľa pokynov na nástenke v zborovni.

4.

Žiaci desiatujú spravidla po 2. vyučovacej hodine.

5.

Behať po budove školy počas celej prevádzky je zakázané.

6.

Ak majú žiaci vyučovanie v odborných učebniach a na delené hodiny, vezmú si potrebné veci a disciplinovane sa pred koncom prestávky presunú pred odbornú učebňu.

7.

Všetky písomnosti a potvrdenia si žiaci vybavujú výlučne prostredníctvom triedneho učiteľa.

8.

Žiaci prípravného ročníka, 1.-4. ročníka chodia do telocvične pod vedením svojich učiteľov. Žiaci 5.-9. ročníka odídu pred hodinou TEV k šatni a tam čakajú na učiteľa telesnej výchovy.

 

 

 

 

VI.

Odchod žiakov zo školy

 

 

1.

Žiak zo školy odchádza bezprostredne po vyučovaní. Dlhšie môžu v škole zostávať len žiaci, ktorí sa stravujú v ŠJ, zostávajú v ŠKD alebo majú osobitné povolenie. Zdržiavať sa bez dozoru v budove školy nie je dovolené

2.

Pred odchodom si žiak očistí svoje miesto a okolie od papierov a iných nečistôt, vyloží stoličku na lavicu.

3.

Pod dozorom vyučujúceho, na poslednej vyučovacej hodine, žiaci opustia triedu a odídu k šatníkom.

4.

Po prezutí a oblečení pod dozorom vyučujúceho opustia školskú budovu. Celý odchod je disciplinovaný a usporiadaný.

5.

Stravujúci sa žiaci si odložia tašky a kabáty na vyhradené miesto, umyjú si ruky a naobedujú sa. Po skončení obeda opustia budovu.

 

 

 

 

 

VII.

Dochádzka žiakov do školy

 

 

1.

Žiak je povinný chodiť do školy pravidelne a včas podľa rozvrhu hodín a zúčastňovať sa činností, ktoré škola organizuje. Účasť na vyučovaní nepovinných predmetov, voliteľných predmetoch, záujmových krúžkoch a dochádzka do ŠKD je pre zaradených žiakov povinná.

2.

Vyučovanie a podujatie školy môže žiak vymeškať len pre chorobu, vážnu udalosť v rodine alebo iné objektívne a zdôvodniteľné príčiny.

3.

Ak žiak mieni vymeškať vyučovanie pre vopred známu príčinu, vyžiada si dovolenie. Na vymeškanie jednej vyučovacej hodiny dáva súhlas príslušný vyučujúci, na viac hodín alebo jeden deň triedny učiteľ, na dva a viac dní dáva súhlas riaditeľ školy.

4.

Každú neúčasť na vyučovaní je žiak resp. zákonný zástupca povinný hodnoverne ospravedlniť.

5.

Za neospravedlnené hodiny môže byť žiakovi navrhnutá znížená známka zo správania.

6.

Ak v rodine žiaka niektorý člen ochorie na nákazlivú chorobu, oznámi to žiak alebo rodičia bezodkladne škole.

7.

Príčinu vopred neznámej neprítomnosti žiaka rodičia oznámia do 24 hodín triednemu učiteľovi (t.č.: 323 69 42).

8.

Ak žiak nenavštevuje školu (podozrenie zo záškoláctva), triedny učiteľ vykoná bezodkladne návštevu v rodine žiaka.

9.

Zákonný zástupca dieťaťa je povinný prihlásiť dieťa na plnenie povinnej školskej dochádzky a dbať o to, aby dieťa dochádzalo do školy pravidelne a včas, ak mu nezabezpečí inú formu vzdelávania podľa zákona, dôvody neprítomnosti dieťaťa na výchove a vzdelávaní doloží príslušnými dokladmi.

10.

Ak sa žiak nemôže zúčastniť na výchove a vzdelávaní v škole jeho zákonný zástupca je povinný oznámiť škole bez zbytočného odkladu príčinu jeho neprítomnosti. Za dôvod ospravedlniteľnej neprítomnosti žiaka sa uznáva najmä choroba, prípadne lekárom nariadený zákaz dochádzky do školy, mimoriadne nepriaznivé poveternostné podmienky alebo náhle prerušenie premávky hromadných dopravných prostriedkov, mimoriadne udalosti v rodine alebo účasť žiaka na súťažiach.

11.

Neprítomnosť žiaka, ktorá trvá najviac tri po sebe nasledujúce vyučovacie dni, ospravedlňuje jeho zákonný zástupca alebo zástupca zariadenia, vo výnimočných a osobitne odôvodnených prípadoch sa vyžaduje lekárske potvrdenie o chorobe žiaka alebo iný doklad potvrdzujúci odôvodnenosť jeho neprítomnosti. Ak neprítomnosť žiaka z dôvodu ochorenia trvá dlhšie ako tri po sebe nasledujúce vyučovacie dni, predloží žiak, jeho zákonný zástupca alebo zástupca zariadenia potvrdenie od lekára.

12.

Opatrenia pri podozrení zo zanedbávania povinnej školskej dochádzky:

 

a) ak žiak vymešká bez ospravedlnenia viac ako 15 vyučovacích hodín mesačne, riaditeľ

    školy bezodkladne oznámi túto skutočnosť obci, v ktorej má zákonný zástupca dieťaťa

    trvalý pobyt a ÚPSVaR

 

b) ak žiak vymešká bez ospravedlnenia viac ako 60 vyučovacích hodín v príslušnom

    školskom roku, je obec povinná na základe oznámenia riaditeľa školy začať priestupkové

    konanie podľa § 6 ods. 4, § 37 zákona č. 596/2003 Z. z. a podľa § 31 zákona č. 372/1990

    Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.

 

c) Ak žiak vymešká bez ospravedlnenia viac ako 100 vyučovacích hodín, je potrebné zo

    strany obce podať trestné oznámenie na zákonných zástupcov žiaka pre podozrenie zo  

    spáchania trestného činu Ohrozovania mravnej výchovy mládeže podľa

    § 211 zákona č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov.

 

 

 

Neospravedlnené vyučovacie hodiny – výchovné opatrenia a známky zo správania:

- 1 – 5 hodín            = pokarhanie riaditeľom školy

- 6 – 16 hodín          = 2. stupeň (uspokojivé)

- 17 – 30  hodín       = 3. stupeň (menej uspokojivé)

- viac ako 30 hodín  = 4. stupeň (neuspokojivé)

 

 

 

 

VIII.

Starostlivosť o školské zariadenie a učebnice

 

 

1.

Žiak je povinný šetriť učebnice a školské potreby, udržiavať v poriadku a v čistote svoje miesto, triedu a iné školské priestory, chrániť majetok školy pred poškodením. Je povinný nosiť do školy učebnice a školské potreby podľa rozvrhu hodín.

2.

Akékoľvek poškodenie zariadenia školy z nedbanlivosti alebo úmyselné poškodenie je v plnej miere povinný zaplatiť rodič, resp. zákonný zástupca žiaka.

3.

Ak žiak prestupuje na inú školu, učebnice a školské potreby si ponechá a odovzdá na škole, kde ukončí školský rok.

4.

Učebnice a zošity má žiak obalené, opatrené štítkom a označené svojim menom a priezviskom.

 

 

 

 

IX.

Starostlivosť o zovňajšok

 

 

1.

Žiak musí byť v škole a na všetkých školských a mimoškolských podujatiach oblečený a upravený vhodne a čisto.

2.

Zo zdravotných dôvodov nie je povolené používať v škole ako prezuvky tenisky a cvičky.

3.

Každý žiak je povinný mať v škole hygienické vrecko s toaletnými potrebami a náležite ich používať.

4.

Na pracovné vyučovanie, technickú výchovu, svet práce, telesnú výchovu, laboratórne práce

sa žiak preoblieka do pracovného, resp. športového úboru.

 

 

 

 

B/

Práva žiakov, zákonných zástupcov žiakov alebo zástupcov zariadení

 

 

I.

Práva žiaka

 

 

 

Žiak má právo na:

 

 

1.

rovnoprávny prístup ku vzdelávaniu,

2.

bezplatné vzdelanie v základnej škole,

3.

 vzdelanie v štátnom jazyku a materinskom jazyku v rozsahu ustanovenom príslušným zákonom,

4.

individuálny prístup rešpektujúci jeho schopnosti a možnosti, nadanie a zdravotný stav v rozsahu ustanovenom príslušným zákonom,

5.

bezplatné zapožičiavanie učebníc a učebných textov na povinné vyučovacie predmety,

6.

úctu k jeho vierovyznaniu, svetonázoru, národnostnej a etnickej príslušnosti,

7.

poskytovanie poradenstva a služieb spojených s výchovou a vzdelávaním,

8.

výchovu a vzdelávanie v bezpečnom a hygienicky vyhovujúcom prostredí,

9.

organizáciu výchovy a vzdelávania primeranú jeho veku, schopnostiam, záujmom, zdravotnému stavu a v súlade so zásadami psychohygieny,

10.

úctu k svojej osobe a na zabezpečenie ochrany proti fyzickému, psychickému a sexuálnemu

násiliu,

11.

na slobodnú voľbu voliteľných a nepovinných predmetov v súlade so svojimi možnosťami, záujmami a záľubami v rozsahu ustanovenom vzdelávacím programom,

12.

na informácie týkajúce sa jeho osoby a jeho výchovno-vzdelávacích výsledkov,

13.

účasť na súťažiach so súhlasom riaditeľa školy,

14.

výber budúceho štúdia, resp. povolania,

15.

účasť v žiackej samospráve v rámci triedy a školy,

16.

primerané využívanie školského zariadenia, učební, pomôcok, knižnice,

17.

možnosť zapájať sa podľa záujmu do mimoškolských športových, kultúrnych a iných aktivít, ktoré organizuje škola,

18.

pomoc triedneho učiteľa, výchovného poradcu, školského psychológa, koordinátora drogovej prevencie, školského špeciálneho pedagóga,

19.

ochranu pred všetkými formami zanedbávania, krutosti a využívania.

 

 

 

 

II.

Zákonný zástupca žiaka alebo zástupca zariadenia má právo:

 

 

1.

žiadať, aby sa v rámci výchovy a vzdelávania v škole poskytovali žiakom informácie a vedomosti vecne a mnohostranne v súlade so súčastným poznaním sveta a v súlade s princípmi a cieľmi výchovy a vzdelávania podľa školského zákona,

2.

oboznámiť sa s výchovno-vzdelávacím programom školy alebo školského zariadenia a školským poriadkom,

3.

byť informovaný o výchovno-vzdelávacích výsledkoch svojho dieťaťa,

4.

na poskytovanie poradenských služieb vo výchove a vzdelávaní svojho dieťaťa,

5.

zúčastňovať sa výchovy a vzdelávania po predchádzajúcom súhlase riaditeľa školy alebo školského zariadenia,

6.

vyjadrovať sa k výchovno-vzdelávaciemu programu školy alebo školského zariadenia

prostredníctvom orgánov školskej samosprávy, 

7.

byť prítomný na komisionálnom preskúšaní svojho dieťaťa po predchádzajúcom súhlase riaditeľa školy.

 

 

   

                                                                                                            Mgr. Zuzana Holkovičová

                                                                                                                     riaditeľka školy

 

verzia pre tlač: Skolsky_poriadok.doc