Základná škola s materskou školou, Andreja Kubinu 34, 917 01 Trnava

 

Navigácia

Poskyt. informácií

Zákon č. 211/2000 Z.z.

Základná škola, Ulica Andreja Kubinu 34, 917 01  Trnava
Organizačná smernica


k zákonu č. 211/2000Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám

a o zmene a doplnení niektorých zákonov     Na zabezpečenie jednotného postupu pri sprístupnení informácií podľa zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) na Základnej škole, Ulica Andreja Kubinu 34, Trnava (ďalej len „škola“)


u s t a n o v u j e m :Čl. 1


     Táto organizačná smernica upravuje postupy, práva, povinnosti a zodpovednosť zamestnancov školy pri sprístupnení informácií podľa zákona o slobode informácií.Čl. 2


1.   Žiadosti o poskytnutie informácie (ďalej len žiadosť“) možno škole podať ústne, písomne, faxom, elektronickou poštou, resp. inou technicky vykonateľnou formou. Forma sprístupnenia informácií je totožná s formou žiadosti, ak žiadateľ nezvolí inú formu.


2.    Zo žiadosti musí byť zrejmé, že je určená škole, kto ju podáva, čoho sa týka a aký spôsob sprístupnenia informácie žiadateľ navrhuje. Ak tieto náležitosti žiadosť nemá, prijímateľ žiadosti bezodkladne vyzve žiadateľa, aby ju doplnil v lehote desiatich dní a zároveň ho poučí ako treba doplnenie urobiť. Ak tejto výzve žiadateľ nevyhovie a informáciu pre tento nedostatok nie je možné sprístupniť, žiadosť odloží.


3.    Žiadosť je podaná dňom, keď bola oznámená povinnej osobe príslušnej vo veci konať.Čl. 3


 1. Každá žiadosť doručená škole sa bezodkladne postúpi riaditeľovi školy, a to aj v prípade ústnej žiadosti, o ktorej prijímajúci zamestnanec spísal záznam na formulári o prijatí ústnej žiadosti. Riaditeľ školy vedie osobitnú centrálnu evidenciu žiadostí na formulári, ktorý je v prílohe č. 2.Formulár obsahuje:


a) dátum podania žiadosti,

      b) obsah žiadosti, formu podania (napr. písomne, ústne, faxom, elektronickou poštou)  

          a navrhovaný spôsob sprístupnenia informácie,

            c/ zodpovedného zamestnanca,

            d/ výsledok, formu a dátum vybavenia žiadosti (napr. sprístupnenie informácie, v akej forme,    

                výzvu na doplnenie žiadosti, rozhodnutie o nesprístupnení, nesprístupnenie bez vydania

                rozhodnutia, odloženie veci, postúpenie inému orgánu, atď.),

            e/ opravný prostriedok (dátum podania a výsledok vybavenia).


 1. Riaditeľ školy postúpi žiadosť po jej zaevidovaní zodpovednému zamestnancovi na priame vybavenie. Zodpovedný zamestnanec (Čl. 4 ods. 1) ihneď po vybavení žiadosti poskytne riaditeľovi školy kompletný spis.


 1. Ak bol príjemcom žiadosti riaditeľ školy a vybavenie žiadosti nespadá do jeho vecnej pôsob-nosti, žiadosť zaeviduje a bezodkladne ju postúpi na vybavenie zodpovednému orgánu.


 1. Spis týkajúci sa sprístupnenia informácie sa po vybavení ukladá u riaditeľa školy. Spis musí obsahovať všetky písomnosti týkajúce sa vybavovania žiadosti, vrátane informácie o spôsobe vybavenia a dokladu o dátume vybavenia. Všetky písomnosti založené v spise musia byť označené číslom z centrálnej evidencie žiadosti.Čl. 4


 1. Zodpovedný zamestnanec za vecné vybavenie žiadosti je zamestnanec, do pôsobnosti ktorého žiadaná informácia patrí. Tento zamestnanec vedie obsahovo rovnakú evidenciu ako je osobitná evidencia (Čl. 3 odst. 1). V prípade, že nie je možné určiť takéhoto zamestnanca, za vybavenie žiadosti je zodpovedný riaditeľ školy.


 1. Zodpovedný zamestnanec je povinný sprístupniť žiadateľovi všetky informácie, ktoré má k dispozícii, ak ich sprístupnenie nie je obmedzené inými právnymi predpismi (štátne tajomstvo, služobné tajomstvo, bankové tajomstvo, daňové tajomstvo, obchodné tajomstvo, ochrana osobných údajov alebo iné obmedzenia v prístupe k informáciám). V prípade pochybností, či je možné žiadanú informáciu sprístupniť (ochrana utajovaných skutočností, osobnosti, osobných údajov, obchodného tajomstva, resp. iné obmedzenia v prístupe k informáciám) konzultuje túto skutočnosť s riaditeľom školy, resp. iným zamestnancom.


 1. Ak škola nemá požadovanú informáciu k dispozícii a vie, kde je možné žiadanú informáciu získať, postúpi túto žiadosť do piatich dní povinnej osobe, ktorá disponuje požadovanou informáciou. Zodpovedný zamestnanec túto skutočnosť bezodkladne oznámi žiadateľovi. Ak škola nevie, kde je možné informácie získať, vydá do desiatich dní od podania žiadosti rozhodnutie o odmietnutí sprístupniť informácie. Vzor rozhodnutia o odmietnutí sprístupniť informáciu je v prílohe č. 3.


 1. Informácie sa sprístupňujú najmä písomne, ústne, nahliadnutím do spisu, vrátane možnosti vyhotoviť si odpis alebo výpis, kopírovaním informácií na technický nosič dát, sprístupnením kópií predlôh s požadovanými informáciami, telefonicky, faxom, poštou, elektronickou poštou. Ak informáciu nemožno sprístupniť spôsobom určeným žiadateľom dohodne zodpovedný zamestnanec so žiadateľom iný spôsob jej sprístupnenia.


 1. Zodpovedný zamestnanec umožní každému bez preukázania právneho dôvodu alebo iného dôvodu záujmu nahliadnuť, robiť si výpisy alebo odpisy alebo kópie zo spisov a z doku-mentácie, pričom je nevyhnutné robiť príslušné opatrenia, aby nazretím do dokumentácie alebo vyhotovením výpisu, odpisu alebo kópie neboli porušené povinnosti o obmedzení prístupu k informáciám.


 1. Ak časť požadovanej informácie spadá pod výnimky podľa § 8 až 12 zákona o slobode informácií, t.j. ide o obmedzenie prístupu k informáciám z dôvodu ochrany utajovaných skutočností, ochrany osobnosti a osobných údajov, ochrany obchodného tajomstva a ďalších obmedzení, je potrebné sprístupniť časť informácie, ktorá je verejne prístupná. K informá-ciám čiastočne alebo celkom neprístupným je potrebné vždy poskytnúť tzv. sprievodné informácie (§ 4 odst. 4 zákona o slobode informácií) o dôvode odmietnutia, o dobe, počas ktorej odmietnutie trvá, a kedy bude opätovne preskúmané.


 1. Informácie sa sprístupňujú aj z neukončeného správneho konania. Pri ich sprístupňovaní dbá zodpovedný zamestnanec na ochranu informácií označených za štátne tajomstvo, služobné tajomstvo, bankové tajomstvo, daňové tajomstvo alebo obchodné tajomstvo, za skutočnosť podliehajúcej šifrovej ochrane informácií a na ochranu osobnosti a osobných údajov. Zve-rejnenie osobných údajov nachádzajúcich sa v registroch a zoznamoch vedených školou, u ktorých zákon nevylučuje verejnú prístupnosť (§ 6 ods. 3 zákona o slobode informácií), nie je porušením ochrany osobných údajov.


 1. Vedomé vydanie alebo zverejnenie nepravdivej informácie alebo neúplnej informácie, po-rušenie povinnosti ustanovenej zákonom o slobode informácií alebo vydanie rozhodnutia, príkazu alebo iného opatrenia, ktoré zapríčiní porušenie práva na sprístupnenie informácie, je priestupkom podľa osobitného predpisu(1.Čl. 5


 1. Zodpovedný zamestnanec vybaví žiadosť bezodkladne, najneskôr do desiatich dní od doručenia žiadosti, alebo do desiatich dní odo dňa odstránenia jej nedostatkov.


 1. V prípade, že vybavenie žiadosti je spojené s preukázateľnými technickými problémami s vyhľadaní informácie (ide o viac informácií alebo odlišné informácie požadované v jednej žiadosti alebo vyhľadanie a sústredenie informácií je mimo sídla školy), je možné lehotu uvedenú v odseku 1 tohto článku predĺžiť najviac o desať dní. Zodpovedný útvar bezod-kladne oznámi túto skutočnosť žiadateľovi, najneskôr však pred uplynutím lehoty uvedenej v odseku 1 tohto článku.Čl. 6


 1. Pri sprístupnení žiadanej informácie ústne, nahliadnutím do spisu, kopírovaním alebo telefonicky urobí o tom zodpovedný zamestnanec rozhodnutie záznamom, proti čomu nie je možné podať opravný prostriedok.


 1. Ak sa žiadosti nevyhovie hoci len sčasti, vydá zodpovedný útvar rozhodnutie o odmietnutí sprístupniť informáciu podľa prílohy č. 3. Ak bola žiadosť odložená /čl. 2 ods. 2) rozhodnutie sa nevydá.


 1. V prípade, že zodpovedný útvar v určenej lehote nesprístupní informáciu, nevydá rozhodnutie alebo informáciu inak nesprístupní, predpokladá sa, že vydal rozhodnutie, ktorým sa odmietlo sprístupniť informáciu. Za deň doručenia rozhodnutia sa považuje tretí deň od uplynutia lehoty na vybavenie žiadosti.Čl. 7


 1. Proti rozhodnutiu o odmietnutí sprístupniť požadovanú informáciu môže žiadateľ podať rozklad. O rozklade rozhoduje riaditeľ školy na základe návrhu ním ustanovenej osobitnej komisie do 15 dní od doručenia rozkladu.


 1. Ak riaditeľ školy na návrh osobitnej komisie nerozhodol o rozklade v lehote podľa odseku 1 tohto článku, predpokladá sa, že vydal rozhodnutie, ktorým bol rozklad zamietnutý a napadnuté rozhodnutie bolo potvrdené. Za deň doručenia tohto rozhodnutia sa považuje druhý deň po uplynutí lehoty na vydanie rozhodnutia.


 1. Rozhodnutie o odmietnutí sprístupniť informáciu možno preskúmať v súdnom konaní.Čl. 8


 1. Informácie sa sprístupňujú bezodplatne, s výnimkou náhrady nákladov za technické vyhotovenie informácie podľa sadzobníka, ktorý je v prílohe č. 4.


 1. Škola môže povinnosť náhrady nákladov podľa odseku 1 tohto článku odpustiť.Čl. 9


        Táto organizačná smernica nadobúda účinnosť 01.01.2001

                                                                                                    Mgr. Jozef Jankovič

                                                                                                         riaditeľ školy1) § 42a zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií)  
 

 


                                                                                                        Príloha č. 1 k organizačnej smernici


Základná škola, Ulica Andreja Kubinu 34, 917 01  TrnavaÚstna žiadosť o sprístupnenie informácie

 podľa zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov

(zákon o slobode informácií)                                                                                                             Evidenčné číslo: .........................


Dátum a hodina podania žiadosti: ..............................................

Forma žiadosti:                              osobne - telefonicky


Meno a priezvisko žiadateľa alebo názov organizácie:

..................................................................................................................................................................


Obsah požadovaných informácií:

..................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................

Požadovaný spôsob sprístupnenia informácií:

..................................................................................................................................................................


Žiadosť prevzal: ......................................................................................................................................

Vyjadrenie vecného gestora: ...................................................................................................................


Spôsob vybavenia žiadosti:                vybavenie - nevybavenie (dôvody)


Forma vybavenia žiadosti: ústne osobne - ústne telefonicky

                                            písomne - zhotovením kópie (odpisu) - nahliadnutím do spisu

                                            faxom - elektronickou poštou - inak


Dátum vybavenia žiadosti: ......................................


Poplatok ...................... Sk         zaplatený:   dňa ........................      č. dokladu ....................

                                                     odpustený

                                                                                                     
                                                                                                        Príloha č. 2 k organizačnej smernici


Základná škola, Ulica Andreja Kubinu 34, 917 01  TrnavaŽiadosť o sprístupnenie informácie

 podľa zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov

(zákon o slobode informácií)                                                                                               Evidenčné číslo:  ......................................


Meno a priezvisko žiadateľa: ...............................................................................................................

Adresa žiadateľa: ..................................................................................................................................

PSČ:       ..........................................

Telefón:  ..........................................

FAX:      ..........................................

E-mail:   ..........................................


VEC:  .....................................................................................................................................................

           .....................................................................................................................................................


Vyplní škola:Dátum a hodina podania žiadosti: ...........................................................


Forma prijatia žiadosti:       ústne osobne  -  ústne telefonicky  -  listom  -  faxom  -  inak


Žiadosť prevzal: ..................................................


Žiadosť vybavil: .................................................


Spôsob vybavenia žiadosti:                     vybavenie                   nevybavenie (dôvody)Forma vybavenia žiadosti:   ústne osobne                              nahliadnutie do spisu

                                              ústne telefonicky                       faxom

                                              listom                                         elektronickou poštou

                                              zhotovením kópie                      inak


Dátum vybavenia žiadosti: ....................................................Poplatok ...................... Sk         zaplatený:   dňa ........................      č. dokladu ....................

                                                     odpustený
                                                                                                        Príloha č. 3 k organizačnej smernici


Základná škola, Ulica Andreja Kubinu 34, 917 01  Trnava
Rozhodnutie o odmietnutí sprístupniť informáciu
V ........................... dňa .......................... Číslo: ...........................


     Podľa § 18 ods. 2 zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov

(zákon o slobode informácií), § 46 a 47 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok)


n e v y h o v u j e


žiadosti o sprístupnenie informácie o:


..............................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................


ktorú podal (kto) ................................................................................. (kedy) ....................................

Pod evidenčným číslom ......................................


Odôvodnenie:


..............................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................


Poučenie:

Proti tomuto rozhodnutiu možno do 15 dní od jeho doručenia podať opravný prostriedok (rozklad) podľa § 19 ods. 1 a 2 zákona o slobode informácií Základnej škole, A. Kubinu 34, Trnava, ktorá toto rozhodnutie vydala. Rozhodnutie možno preskúmať v súdnom konaní.
                                                                                                            ..............................................

                                                Odtlačok okrúhlej                                      podpis riaditeľa školy

                                                     pečiatky ZŠ
                                                                                                        Príloha č. 4 k organizačnej smernici


Základná škola, Ulica Andreja Kubinu 34, 917 01  Trnava
sADZObník

 úhrad nákladov v súvislosti so sprístupňovaním informácií

 podľa zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov

(zákon o slobode informácií)

účinnosť od 01.01.2009Základná škola, A. Kubinu 34, 917 01  Trnava na účely § 21 ods. 1 zákona č. 211/2000 Z.z. vydáva sadzobník úhrad nákladov na sprístupnenie informácií:


1. náklady spojené s vyhotovením kópie a odoslaním informácie:


a/

0,05 €

za vyhotovenie jednej strany informácie formátu A4

b/

0,10 €

za vyhotovenie obojstranného listu formátu A4

c/

0,10 €

za vyhotovenie jednej strany informácie formátu A3

d/

0,25 €

za vyhotovenie obojstranného listu formátu A3

e/

0,70 €

za 1 ks diskety 3,5“

f/

1,70 €

za 1 ks CD ROM 


2. obálka


a/

0,05 €

formát A6

b/

0,10 €

formát A5

c/

0,30 €

formát A4


3. náklady spojené s odoslaním informácie podľa aktuálneho cenníka poštových služieb

4. informácie zasielané e-mailom, faxom a telefonicky sú poskytované bezplatne

5. bezplatne sú sprístupňované informácie, u ktorých náklady spojené s vyhotovením kópie a

    odoslaním informácie sumárne neprekročia 1,70 €.


Žiadateľ môže uhradiť náklady takto:

a/ poštovou poukážkou

b/ bezhotovostným prevodom na účet v banke

c/ v hotovosti do pokladneZákladná škola, Ulica Andreja Kubinu 34, 917 01  TrnavaÚstna žiadosť o sprístupnenie informácie

 podľa zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov

(zákon o slobode informácií)                                                                                                             Evidenčné číslo: .........................

Dátum a hodina podania žiadosti: ..............................................

Forma žiadosti:                              osobne - telefonicky


Meno a priezvisko žiadateľa alebo názov organizácie:

..................................................................................................................................................................


Obsah požadovaných informácií:

..................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................

Požadovaný spôsob sprístupnenia informácií:

..................................................................................................................................................................


Žiadosť prevzal: .......................................................................................................................................

Vyjadrenie vecného gestora: ...................................................................................................................


Spôsob vybavenia žiadosti:                vybavenie - nevybavenie (dôvody)


Forma vybavenia žiadosti: ústne osobne - ústne telefonicky

                                            písomne - zhotovením kópie (odpisu) - nahliadnutím do spisu

                                            faxom - elektronickou poštou - inak


Dátum vybavenia žiadosti: ......................................


Poplatok ...................... Sk         zaplatený:   dňa ........................      č. dokladu ....................

                                                     odpustený

                                                                                                       Základná škola, Ulica Andeja Kubinu 34, 917 01  TrnavaŽiadosť o sprístupnenie informácie

 podľa zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov

(zákon o slobode informácií)                                                                                               Evidenčné číslo:  ......................................


Meno a priezvisko žiadateľa: ...............................................................................................................

Adresa žiadateľa: ..................................................................................................................................

PSČ:       ..........................................

Telefón:  ..........................................

FAX:      ..........................................

E-mail:   ..........................................


VEC:  .....................................................................................................................................................

           .....................................................................................................................................................


Vyplní škola:Dátum a hodina podania žiadosti: ...........................................................


Forma prijatia žiadosti:       ústne osobne  -  ústne telefonicky  -  listom  -  faxom  -  inak


Žiadosť prevzal: ..................................................


Žiadosť vybavil: .................................................


Spôsob vybavenia žiadosti:                     vybavenie                   nevybavenie (dôvody)Forma vybavenia žiadosti:   ústne osobne                              nahliadnutie do spisu

                                              ústne telefonicky                       faxom

                                              listom                                         elektronickou poštou

                                              zhotovením kópie                      inak


Dátum vybavenia žiadosti: ....................................................Poplatok ...................... Sk         zaplatený:   dňa ........................      č. dokladu ....................

                                                     odpustený


                                                                                                        

Základná škola, Ulica Andreja Kubinu 34, 917 01  Trnava
Rozhodnutie o odmietnutí sprístupniť informáciu
V ........................... dňa .......................... Číslo: ...........................


     Podľa § 18 ods. 2 zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov

(zákon o slobode informácií), § 46 a 47 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok)


n e v y h o v u j e


žiadosti o sprístupnenie informácie o:


..............................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................


ktorú podal (kto) ................................................................................. (kedy) ....................................

Pod evidenčným číslom ......................................


Odôvodnenie:


..............................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................


Poučenie:

Proti tomuto rozhodnutiu možno do 15 dní od jeho doručenia podať opravný prostriedok (rozklad) podľa § 19 ods. 1 a 2 zákona o slobode informácií Základnej škole, A. Kubinu 34, Trnava, ktorá toto rozhodnutie vydala. Rozhodnutie možno preskúmať v súdnom konaní.                                                                                                            ..............................................

                                                Odtlačok okrúhlej                                      podpis riaditeľa školy

                                                     pečiatky ZŠ