Základná škola s materskou školou, Andreja Kubinu 34, 917 01 Trnava

 

Navigácia

Školský psychológ

Školský psychológ

       Školský psychológ: Mgr. Ján Mika

     0903 257 940

    Konzultačné hodiny:    streda (párny týždeň): 11.00 - 18.00 h

                                                     štvrtok: 7.30 - 15.00 h

                                                     piatok: 7.30 - 15.00 h

 

 

Náplň práce:

 

Podľa § 20, ods.2 zákona NR SR č. 317/2009 Z.z. o pedagogických a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov:

školský psychológ vykonáva odborné činnosti v rámci orientačnej psychologickej diagnostiky, individuálneho, skupinového alebo hromadného psychologického poradenstva, psychoterapie, prevencie a intervencie k deťom a žiakom s osobitým zreteľom na proces výchovy a vzdelávania v školách a školských zariadeniach; vykonáva aj odborné činnosti psychologického poradenstva v oblasti rodinných, partnerských a ďalších sociálnych vzťahov. Poskytuje psychologické poradenstvo a konzultácie zákonným zástupcom a pedagogickým zamestnancom škôl a školských zariadení. Pripravuje podklady pre odborných zamestnancov poradenských zariadení.

 

 

- pomáha pri adaptácii žiakov príp. ročníka, prvákov a nových žiakov,

- pomáha žiakom pri problémoch s učením a motiváciou,

- pomocou psychologických a psychodiagnostických metód poznáva osobnosť žiakov, ich vlastnosti, schopnosti, záujmy, postoje...

- pomáha pri výbere strednej školy a voľbe povolania,

- pomáha žiakom zvládať záťažové situácie, trému a strach,

- pomáha žiakom pri riešení ich osobných problémov, pomáha žiakom aj pri hľadaní zmyslu života a hodnôt,

- v prípade potreby poskytuje žiakom krízovú intervenciu,

- sleduje a diagnostikuje sociálne vzťahy a sociálnu atmosféru v triedach, pomáha pri náprave narušených sociálnych vzťahov,

- poskytuje psychologické poradenstvo a intervencie učiteľom i rodičom, spolupracuje s nimi pri riešení problémov, ktoré súvisia so vzdelávaním a výchovou žiakov,

- uskutočňuje aktivity zamerané na sebapoznanie a osobnostný rozvoj žiakov, na zvýšenie sebaúcty, tolerancie, empatie, emocionálnej inteligencie, zlepšenie komunikácie, riešenie konfliktov, zvládanie stresu a pod.,

- uskutočňuje preventívne programy a aktivity pre jednotlivcov i triedy v rámci prevencie problémov v učení a správaní, ako i prevencie problémov v učení a správaní, ako i prevencie sociálno-patologických javov (prevencia kriminality, šikanovania, drogových závislostí a pod.).