Základná škola s materskou školou, Andreja Kubinu 34, 917 01 Trnava

 

Navigácia

 • Zápis detí do MŠ

  Z  Á  P  I  S

  do materskej školy ku školskému roku 2018 / 2019

   

  miesto zápisu: elokované pracovisko Ružindolská 8

   

  Kritériá prijímania detí do našej materskej školy

   

  - deti  ktoré dovŕšili piaty rok veku

  - deti s odloženým začiatkom povinnej školskej dochádzky

  - deti s dodatočne odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky

   

  Termín zápisu

  2.5.. 2016  v čase  od 8.00 hod. do 16.00 hod.

  a priebežne od 3.5. do 15.5. 2016 od 7.00 hod. do 16.00 hod.

   

  Na zápis si prineste

   

  1. Vypísanú žiadosť o prijatie dieťaťa do materskej školy

  (vydá materská škola alebo si stihnite tu: ziadost_do_ms.pdf

  2. Potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa

  (vystaví detská lekárka dieťaťa). Ak je dieťa pod dohľadom odorníka z oblasti neurológie, logopédie, psychológie, alebo inej oblasti je potrebné doložiť jeho odporučenie na dochádzku dieťaťa do MŠ.

   

  Čo naša materská škola ponúka ?

  Naša materská škola pracuje podľa Školského vzdelávacieho programu „ Budúcnosť je aj v tvojich rukách“, čo znamená, že osobnosť dieťaťa rozvíjame možnosťou získavania poznatkov, zručností a návykov  prostredníctvom tvorivej dramatiky, rozvíjaním základných a špecifických pohybových schopností v estetickom, bezpečnom a podnetnom prostredí školského dvora a na vlastnom dopravnom ihrisku

 • Jarný zber papiera

                   9.4. - 20.4. 2018


  9.4.2018

  pondelok                                                    -                                               13:00 - 15: 00

  10.4.

  utorok                                               7: 00 - 8:00                                       13:00 - 15: 00

  11.4.

  streda                                               7: 00 - 8:00                                        13:00 - 15: 00

  12.4.

  štvrtok                                              7: 00 - 8:00                                       13:00 - 15: 00

  13. 4.

  piatok                                               7: 00 - 8: 00                                      13: 00 - 15: 00

  16. 4.

  pondelok                                          7: 00 - 8: 00                                      13: 00 - 15: 00

  17. 4.

  utorok                                               7: 00 - 8: 00                                      13: 00 - 15: 00

  18. 4. 

  streda                                               7: 00 - 8: 00                                      13: 00 - 15: 00

  19.4.

  štvrtok                                              7: 00 - 8: 00                                      13: 00 - 15: 00

  20.4.

  piatok                                              7: 00 - 8: 00                                       13: 00 - 15: 00


  Väčšie množstvo papiera je možné odovzdať priamo na Skládke odpadu, Zavarská cesta, Trnava. V takom prípade treba nahlásiť školu, meno žiaka a triedu.


 • Beseda s ilustrátorkou -Knižnica Juraja Fándlyho

  28.3. sa žiaci II.A zúčastnili besedy s ilustrátorkou a výtvarníčkou Oxanou Lukomskou  v Knižnici J. Fándlyho v Trnave. Oxana Lukomská zaujímavo rozprávala o svojej tvorbe- ako vzniká ilustrácia, ako sa dostane do časopisov, kníh, vymaľovaniek. Spomenula, ako reštaurovala časť múzea a radnicu. Prečítala úryvok z knižky vo svojom rodnom jazyku. Na záver si žiaci pozreli knihy a časopisy, ktoré oživila svojimi ilustráciami.

   

 • Veľkonočné zvyky - pletenie korbáčov

  Symboly a tradície "Veľkej noci" žiakom I.stupňa ZŠ priblížila  28.3.2018 pani učiteľka PaedDr.Katarína Neumannová. Posledný deň pred šibačkou nám spríjemnili spevom a tancom dievčatá za hudobného doprovodu pani učiteľky Mgr.Moldovej.

 • Veĺkonočné tvorivé dielne v ŚKD

  Do galérie Veĺkonočné tvorivé dielne v ŚKD boli pridané fotografie.

   

  Dňa 22.3.2018 sa v našom školskom klube tvorilo v rámci Dňa otvorených dverí. Detí mali možnosť na tvorivých dielňach si vyrobiť rôzne Veľkonočné a jarné ozdoby. Zapojili sa aj budúci prváčikovia. Detičkám z ŠKD  pomáhali aj študentky z Pedagogickej a sociálnej akadémie bl.Laury.

 • Medové spanie II.čast

  Do galérie Medové spanie II.čast boli pridané fotografie.

 • Šermiarsko-divadelná kumpánia

  23.3.2018 sa zúčastnili žiaci I.a II.stupňa ZŠ náučného divadelno-šermiarskeho programu.

  V predstavení nás šaman previedol významnými obdobiami slovenských dejín (Slovania, Turecké nájazdy, stavovské povstania, Jánošík, Štúr).

  Žiaci mali možnosť vidieť dobové kostýmy, historické zbrane i šermiarske súboje v humorných divadelných scénkach, zážitkovou formou sa dozvedeli historické fakty a boli interaktívne zapojení do programu.

   

 • Medové spanie v škole

  Do galérie Medové spanie v škole boli pridané fotografie.

  Srdečne ďakujeme Rodičovskej rade za finančný príspevok. Pánovi Polákovi za sladučký medík ,pani Škultéty za medové striekačky. Našej vždy nápomocnej mamičke pani Hamarovej za pečenie perníkov a v neposlednom rade pánovi prof . Piešťanskému zo 

  Strednej odbornej školy poľnohospodárstva a služieb na vidieku za pútavú prednášku o včelárstve

 • Tvorivé dieľne
 • Deň otvorených dverí

   

  Riaditeľstvo ZŠ s MŠ Andreja Kubinu 34, Trnava,

  RZ a pedagogickí zamestnanci srdečne pozývajú  rodičov žiakov, rodičov budúcich prvákov a ostatnú verejnosť na

  Deň otvorených dverí

  ktorý sa uskutoční

  22.marec 2018/štvrtok/

  Pred blížiacim sa zápisom do  1.ročníka,Vám chceme bližšie predstaviť našu školu. Budete mať možnosť zúčastniť sa priamo na vyučovacích hodinách         I. stupňa podľa rozvrhu hodín, na tvorivých dielňach  v ŠKD.

  Získate informácie o vyučovaní na našej škole, o možnosti vyučovania cudzích jazykov, o práci s počítačom, o využití IKT na vyučovacích hodinách, ale aj o mimoškolských a záujmových aktivitách, ktoré sa uskutočňujú v našej škole.

   

                                 Program:

   9.00 -10.35h. otvorené hodiny na I. stupni uplatňovanie inovačných metód vo vyučovaní

                                             

  13.00  -15.00h.  tvorivé dielne v ŠKD

   

  9.00 -15.00h. informácie na riaditeľstve školy                      

   

  9.00-15.00h.konzultácie  so školským špeciálnym pedagógom

                         

   

   

  Tešíme sa na Vašu účasť

 • ZÁPIS do ZŠ

   

  Základná škola s materskou školou, Andreja Kubinu 34, Trnava,                     Vás srdečne pozýva na

  ZÁPIS

  žiakov do 1. ročníka pre školský rok 2018/2019 ktorý sa uskutoční v dňoch

  5.apríla (štvrtok) – 6.apríla 2018(piatok)                                 v čase od 10:00 do 18:00 hod.

  Naša škola ponúka:

  •  možnosti výučby cudzieho jazyka od 1. ročníka
  •  výučbu informatiky s využitím pripojenia na internet v počítačových učebniach a wifi pripojenia v budove školy, interaktívne tabule, vyúčba pomocou tabletov
  •  služby školského psychológa, školského špeciálneho pedagóga
  •  logopedickú starostlivosť a špeciálnopedagogické poradenstvo
  •  množstvo záujmových krúžkov
  •  pestrú paletu podujatí organizovaných počas školského roka (Škola v prírode, Lyžiarsky kurz, Plavecký výcvik, Deň jablka, Šarkaniáda,, Zdravá škola, Karneval,... )
  • Školský klub detí

   

  Škola je zapojená do projektov a boli jej udelené ocenenia:

  •  Otvorená škola
  •  Škola podporujúca zdravie
  •  Škola priateľská k deťom

  Rodič (zákonný zástupca) pri zápise predloží: občiansky preukaz, rodný list dieťaťa,   u zdravotne znevýhodnených žiakoch i doklad o druhu znevýhodnenia.

  Bližšie informácie na www.zs-kubinu.edupage.org ,tel.033/3236942

 • Nadácia Volkswagen Slovakia

  Chceme sa učiť po nemecky

  Pred niekoľkými mesiacmi vyhlásila Nadácia Volkswagen Slovakia grantový program, v rámci ktorého podporila verejnoprospešné vzdelávacie projekty a regióny, z ktorých pochádzajú zamestnanci spoločnosti.

  Jednou z tém programu bolo vzdelávanie v nemeckom jazyku. A tak sa zapojila i naša škola. Vypracovali sme projekt, za ktorý sa angažoval ako zamestnanec Volkswagenu jeden z rodičov našich žiakov, pán Bařina. Aj vďaka jeho spolupráci sme boli úspešní. Nadácia Volkswagen Slovakia nám poskytla 900,75 eur na nákup školských pomôcok, ktoré potrebujeme pri výučbe nemeckého jazyka. Pre našich žiakov sme nakúpili kvalitné učebnice, CD k učebniciam, slovníky a didaktickú techniku. Sme veľmi radi, že vďaka Nadácii Volkswagen sa naši žiaci môžu učiť kvalitnejšie a jednoduchšie.

  Ovládanie cudzích jazykov je v dnešnej dobe nevyhnutnosťou, preto sa snažíme poskytnúť žiakom kvalitné vzdelávanie a umožniť im tak úspešne sa v budúcnosti uplatniť na pracovnom trhu.

  Ďakujeme.                                       

                                                                                                         Mgr. Zuzana Zimmermannová

 • Hollého pamätník - recitačná súťaž II. stupeň

  2. kategória (5. - 6. roč.)

  Poézia:  1. miesto  Nela Čapičíková V.A

                 2. miesto Viktória Rybičková V.A

                 3. miesto        nebolo udelené

   

  Próza:   1. miesto Timea Trpíšková V.A

             2. miesto  Michaela Janovská V.A

                 3. miesto  Martin Dudáš  VI.B

   

  3. kategória: (7. - 9. roč.)

  Pre slabšie výkony prítomných recitátorov, zvýšenú chorobnosť žiakov - potencionálnych recitátorov, žiaľ, porota nemohla udeliť v tejto kategórii ani v poézii, ani v próze žiadne umiestnenie.

  Žiačky umiestnené na prvých miestach v poézii aj v próze nás budú reprezentovať v obvodnom kole Hollého pamätníka v marci 2018. Budeme držať palce.

                                                            

 • Trnavský šachový rebríček

  Naše šachové nádeje, Igor Škreko zo IV.A a Alexander Nagy z III.A, úspešne reprezentovali našu školu v dvoch kolách Trnavského šachového rebríčka, ktoré sa konali v CVČ Kalokagatia v Trnave.

  1. kolo sa uskutočnilo ešte 18. januára 2018. Igor Škreko skončil spomedzi 32 šachistov na 8. mieste so štyrmi výhrami v siedmich partiách. Alexander Nagy skončil na 29. mieste, čo je na jeho vek a malé skúsenosti výborný výsledok - dosiahol dve výhry.

  2. kolo sa konalo 21. februára 2018 na rovnakom mieste v Kalokagatii. Zúčastnilo sa na ňom 41 šachistov zo základných škôl Trnavského okresu. Náš Igor Škreko skončil so šiestimi výhrami zo siedmich partií na vynikajúcom 2. mieste. Náš mladší šachista Alexander Nagy vyhral dve partie, čo je na jeho vek a veľmi malé skúsenosti pekné, umiestnil sa na 36. mieste. Obidve naše šachové nádeje čaká 3. kolo, ktoré sa bude konať v apríli 2018. Budeme im držať palce.

   

 • Dopravná výchova
 • Poštová banka - beseda

  8.2. sa žiaci 3. ročníka zúčastnili prednášky zameranej na rozvoj finančnej gramotnosti. Zamestnanci Poštovej banky žiakom vysvetlili na čo slúžia banky. Rozprávali sa o funkcii peňazí a bankovej karty. V krátkom kvíze mali možnosť získať malý darček od Poštovej banky.

   

 • Nátierky v ŠKD

  Do galérie Nátierky v ŠKD boli pridané fotografie.

  21.2.2018 sme so špeciálnymi oddeleniami ŠKD urobili ochutnávku nátierok. Chceli sme tým ukázať, ako sa dá strava spestriť. Mamičky detí boli ústretové a prichystali rôzne nátierky: rybaciu, syrovú, nivovú, oškvarkovú, vajíčkovú, medovú, drožďovú. Deťom veľmi chutili a o pár minút sa za nimi len zaprášilo...

 • Hollého pamätník

  Dňa 13.2.2018 sa konalo školské kolo Hollého pamätníka žiakov I.stupňa.

  Próza:

  1.miesto: Martin Mikuš

  2.miesto: Samuel Jankovský

  3.miesto: Igor Škreko

   

  Poézia:

  1.miesto : Šimon Gálik

  2.miesto: Alexander Nagy

  3.miesto: Tobias Vacula

   

  Špeciálne triedy:

  1.miesto : Mária Szendreyová

  Víťazom srdečne blahoželáme!

   

 • 1.Burza kníh

  Keď máš doma detské knihy, ktoré si už prečítal a chcel by si ich darovať na BURZU KNÍH, môžeš ich priniesť do II.B triedy /p.uč.Neumanová/.

  Všetky darované knihy budú vystavené v spoločenskej miestnosti v mesiaci marec 2018, kde ich bude možné za symbolickú cenu zakúpiť.

  Výťažok z predaja týchto kníh bude určený na nákup nových kníh do školskej knižnice.

 • Staráme sa o vtáčiky v zime ŠKD

  Do galérie Staráme sa o vtáčiky v zime ŠKD boli pridané fotografie.

  ,, Sedí vrabec na konári smutne čviriká , tlačí sa mu pod krídelká zima veliká . Nasypeme mu deti , omrviniek pár , nech si zobne , lebo ešte ďaleko je jar...,,špeciálne oddlenia ŠKD

strana: